a Péntech Solutions Kft., illetve a PÉNTECH Financial Solutions Zrt. tevékenységeivel összefüggő Adatkezelésről 

1. Adatkezelő és elérhetőségei  

A Péntech Solutions Kft. (székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 48. B. ép.; cégjegyzékszám:  01-09-338535) és a PÉNTECH Financial Solutions Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Szilágyi  Erzsébet fasor 73. mfszt 1.; cégjegyzékszám: 01-10-141973) (a továbbiakban együtt „Társaságok” vagy „Adatkezelő” vagy külön-külön: „Társaság”) kapcsolt vállalkozásoknak minősülnek, tevékenységüket összehangoltan végzik. 

A Társaságok adatkezelései túlnyomó többségükben és főszabály szerint közös adatkezelések,  azonban vannak olyan esetek, melyekben csak az egyik vagy csak a másik Társaság minősül  adatkezelőnek. Ezen eseteket átláthatóan rögzítjük jelen tájékoztatóban. 

Az Adatkezelő neve: Péntech Solutions Kft. PÉNTECH Financial  Solutions Zrt.
Székhelye: 1125 Budapest, Istenhegyi út  48. B. ép.1026 Budapest,  Szilágyi Erzsébet fasor  73. mfszt 1.
E-mail címe:[email protected][email protected]
Az Adatkezelő részéről  Adatkezeléssel kapcsolatos  kérdésekben kijelölt kapcsolattartó  neve: dr. Réti Tamás Bálintdr. Réti Tamás Bálint
E-mail címe: [email protected][email protected]

2. Fogalommeghatározások 

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy  bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében Személyes adatokat  kezel;
Adatkezelés a Személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem  automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége,  így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy  megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,  terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,  összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve  megsemmisítés
Adatkezelőaz a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az Adatkezelés  céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös  szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
Érintett azonosított vagy azonosítható természetes személy
GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április  27.) a természetes személyeknek a Személyes adatok kezelése tekintetében  történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi  rendelet)
Honlap www.app.pentech.hu, www.pastpay.io, www.pastpay.com, illetve www.pentech.hu
Infotv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011. évi CXII. törvény
Pmt.a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és  megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
Személyes adat Érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a  természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen  valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online  azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,  szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó  egy vagy több tényező alapján azonosítható;

1Jelen dokumentumokban ismertetett Adatkezelések vonatkozásában Adatkezelők a Társaságok.

3. Milyen forrásból jutunk hozzá Személyes adatokhoz? 

Társaságunk a Személyes adatokat az alábbi forrásokból kaphatja meg: 

• Öntől, mint Érintettől; 

• Ügyfelünktől, mely szervezet Önt kapcsolattartóként jelölte meg; 

• Ügyfelünktől, mely szervezet adósának Ön az ismert kapcsolattartója. 

• Szerződött partnerünktől, akinek olyan cég az ügyfele, mely Önt kapcsolattartóként jelölte  meg; 

• Szerződött partnerünktől, akinek olyan cég az ügyfele, mely szervezet adósának Ön az  ismert kapcsolattartója; 

• Szerződött partnerünktől, akinek Ön az ügyfele; 

• nyilvános adatbázisokból.

4. A kezelt adatok köre, az Adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet arról, hogy az Adatkezelést a vonatkozó jogszabályok,  mindenekelőtt a GDPR és az Infotv. rendelkezéseivel összhangban végzi.

A Péntech Solutions Kft. és a PÉNTECH Financial Solutions Zrt. közös adatkezelései:

KEZELT ADATOK  KÖREADATKEZELÉS  CÉLJAADATKEZELÉS  JOGALAPJAMEGŐRZÉSI IDŐ
1. Jogi személy  ügyfelünk  képviselőjének,  kapcsolattartójának  adatai (így  különösen: név, e mail cím,  telefonszám,  munkakör)Üzleti célú  kapcsolatfelvétel,  kapcsolattartásA jogi személy  ügyféllel, partnerrel  fennálló szerződés  teljesítéséhez, illetve  az üzleti kapcsolat  fenntartásához fűződő  jogos érdekünkA jogi személlyel  fennálló üzleti  kapcsolat végéig,  illetve, ha az  korábban történik,  az Érintett jogi  személlyel  fennálló  jogviszonya  megszűnéséig, ha  erről az Adatkezelő  tudomást szerez
2.Egyéni vállalkozó  ügyfelünk esetén az  Érintett adatai (így  különösen név, e mail cím)Szerződéskötési- és  teljesítési célú  kapcsolatfelvétel,  kapcsolattartásAz Érintettel kötött  szerződés előkészítése  és teljesítéseAz Érintettel  fennálló üzleti  kapcsolat végéig
3.Ügyfelünk  adósának  kapcsolattartási  adatai (így  különösen: név, e mail cím,  telefonszám,  munkakör)Ügyfelünk és  ügyfelünk adósa  közötti jogviszonyon  alapuló követelés  faktorálásaÜgyfelünkkel fennálló  szerződés  teljesítéséhez fűződő  jogos érdekünk.Az ügyfelünkkel fennálló üzleti  kapcsolat végéig,  illetve, ha az  korábban történik,  az Érintett  ügyfelünk  adósával fennálló  jogviszonya  megszűnéséig, ha  erről az Adatkezelő  tudomást szerez
4.A Honlapon  működő cookie-k  által rögzített  adatokKérjük, olvassa el cookie-kkal kapcsolatos tájékoztatónkat
5.Panaszok, kérések,  kérdések elbírálásához,  megválaszolásához szükséges  Személyes adatokAz Ön kérésének,  panaszának  megfelelő eljárásAdatkezléssel  kapcsolatos panasza  esetén a GDPR-ban  foglalt jogi  kötelezettség  teljesítése, egyéb Panaszkezelési  folyamat  lezárultáig
KEZELT ADATOK  KÖREADATKEZELÉS  CÉLJAADATKEZELÉS  JOGALAPJAMEGŐRZÉSI IDŐ
esetben a panasz  kezeléséhez fűződő  jogos érdekünk
6. Videóhívások  tartalma,  amennyiben ezek  rögzítésre kerülnekMegbeszélés  tartalmának  visszaidézhetősége,  esetleges jogi  igényérvényesítés  esetén való  felhasználásaMegbeszélés  tartalmának  visszaidézhetőségéhez  fűződő jogos  érdekünkA szerződés  megszűnésétől  számított 5 év  (polgári jogi  elévülés)
7.Gazdasági  profilalkotáshoz  szükséges  Személyes adatok  egyéni vállalkozó  ügyfeleink eseténMeglevő és leendő  ügyfeleink, meglévő  és leendő ügyfeleink  adósai, valamint  szerződött  partnereink ügyfelei,  illetve ezen  szervezetek adósai  gazdasági  megbízhatóságának,  teherbírásának  felméréseAz Érintettel kötött  szerződés előkészítése  és teljesítéseA szerződés  megkötéséig
8.Jogi személy  ügyfelünk  képviselőjének,  kapcsolattartójának  adatai (így  különösen: név, e mail cím,  telefonszám,  munkakör)

Egyéni vállalkozó  ügyfelünk esetén az  Érintett adatai (így  különösen név, e mail cím)
Honlapunkon vagy  egyéb csatornán  keresztül üzleti célú  kapcsolatfelvétel és  kapcsolattartásKérdések, kérések  megválaszolásához  fűződő jogos  érdekünkKérdés, kérés  megválaszolásának  lezárultáig
9.E-mail cím;  képviselt  gazdálkodó  szervezet vagy  egyéni vállalkozói  minőségMarketing tartalmú  hírlevélre való  feliratkozásAz Érintett kifejezett  hozzájárulásA hozzájárulás  visszavonásáig
KEZELT ADATOK  KÖREADATKEZELÉS  CÉLJAADATKEZELÉS  JOGALAPJAMEGŐRZÉSI IDŐ
10.A szakmai  rendezvényen  részvételhez  szükséges  Személyes adatokA rendezvényhez  kapcsolódó  kapcsolattartásEgyéni vállalkozó  résztvevők esetében a  rendezvényre  vonatkozó szerződés  teljesítése, jogi  személyt képviselő  résztvevők esetében a  rendezvény  lebonyolításához  fűződő jogos  érdekünkA rendezvény  lezárultáig
11.Nyereményjátékban  való részvételhez  szükséges  Személyes adatokNyereményjáték  megszervezése és  ehhez kapcsolódó  kapcsolattartás a  résztvevőkkelEgyéni vállalkozó  résztvevők esetében a  nyereményjátékban  való részvételre  vonatkozó szerződés  teljesítése, jogi  személyt képviselő  résztvevők esetében a  nyereményjáték  lebonyolításához  fűződő jogos  érdekünkA nyereményjáték  lezárultáig
12.Valamennyi, 1-11.  sorban említett  Személyes adatJogi igények  érvényesítéseJogi igény  érvényesítéshez  fűződő jogos  érdekünkA szerződés  megszűnésétől  számított 5 év  (polgári jogi  elévülés)

A PÉNTECH Financial Solutions Zrt. önálló adatkezelései:

KEZELT ADATOK  KÖREADATKEZELÉS  CÉLJAADATKEZELÉS  JOGALAPJAMEGŐRZÉSI IDŐ
13.Személyazonosító  adatok (jogi  személy  képviselője, tagja és  tényleges  tulajdonosa  kapcsán), kiemelt  közszereplőnek,  kiemelet  közszereplő  hozzátartozójának,  vagy kiemelet  közszereplővel  közeli kapcsolatban  álló személynek minősülésre  vonatkozó adatok. Személyazonosító  okmányok  másolatai.Ügyfélazonosítás,  Pmt. 6.§ szerinti ún.  ügyfél-átvilágítás  elvégzésePénzmosás és  terrorizmus  finanszírozása  megelőzésére és  megakadályozására  vonatkozó jogi  kötelezettségA szerződés  megszűnésétől  számított 8 év

A fenti Adatkezelések kapcsán felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Érintett azon adatainak  megadása, amelyeket jogi kötelezettség vagy valamely Társasággal létrejövő szerződés, üzleti  kapcsolat előkészítéséhez, illetve teljesítéséhez fűződő jogos érdek alapján kezel, a faktoring  keretszerződés megkötése, illetve a jogviszonyból származó egyes kötelezettségek szempontjából  kötelező. A szükséges adatok megadása nélkül a Társaságok nem képesek a faktoringgal összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségeik teljesítésére, egyes esetekben az  adatok megadásának elmaradása ahhoz vezethet, hogy a szolgáltatásokra vonatkozó megbízást  nem tudjuk elfogadni, illetve teljesíteni.  

Jogos érdek alapján kezelt adatok tekintetében felhívjuk a figyelmet arra, hogy jogosult az  Adatkezelés ellen tiltakozni. 

14. Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái  

Közös adatkezelő: 

A Társaságok egymás közös adatkezelőinek minősülnek jelen tájékoztató 4. fejezet 1-12. sorában említett Adatkezelés vonatkozásában. 

Adatfeldolgozó: 

Adatfeldolgozó  neve/kategóriájaAz adatfeldolgozó részére  átadott Személyes adatok  kategóriájaAdatfeldolgozó bevonásával  érintett tevékenység
Könyvelő Könyveléshez szükséges  Személyes adatokKönyvelési szolgáltatás
A PÉNTECH Financial  Solutions Zrt. önálló  adatkezelései vonatkozásában  a Péntech Solutions Kft.A 4. fejezet 13. sorában  felsorolt Személyes adatokÜgyfélazonosítás /  ügyfélátvilágítás elvégzése
A Társaságok informatikai  működését biztosító  szolgáltatók (így különösen  szerver- és domain  szolgáltatók, mobiltelefon  operációs rendszerét biztosító  szolgáltató), ügyfélkezelési,  ún. CRM rendszert biztosító  szolgáltatóAz informatikai szervereken  tárolt Személyes adatokIrodai informatikai  infrastruktúra.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet arról, hogy az Európai Gazdasági Térségen kívüli  országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít Személyes adatot. 

15. Különleges Személyes adatok 

Az Adatkezelés során különleges Személyes adatok kezelésére nem kerül sor. 16. Érintetti jogok 

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó Személyes adatokhoz való hozzáférést,  azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását,  és tiltakozhat a Személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az  adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a  jogorvoslathoz való jog.  

Hozzájáruláson alapuló Adatkezelés során az Érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely  időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás  alapján végrehajtott Adatkezelés jogszerűségét. 

A) Hozzáféréshez való jog 

Az Érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy Személyes adatait az  Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az Adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait  közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az  Adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra,  profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való  továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés  joga gyakorlása során az Érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton  benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért  információkat elektronikusan bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Érintett hozzáférési joga  hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi  tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos  mértékben megtagadni. 

B) A helyesbítéshez való jog 

Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó Személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy  kiegészíti. Amennyiben a jelen joggal érintett Személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel  (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően  haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel  az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen  címzettekről. 

C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Amennyiben az Érintett valamely vagy az összes Személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő  az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

• az Adatkezelőnek az adott Személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből  azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte; 

• olyan Adatkezelésről van szó, amely az Érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást  az érintett visszavonta és az Adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

• olyan Adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén  alapult, de az Érintett tiltakozott az Adatkezelés ellen, és 

• nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az Adatkezelésre; 

• a Személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy 

• jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a Személyes adatok törlése. 

Amennyiben a jelen joggal érintett Személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel  mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja  ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan  erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő  nem minden esetben köteles a Személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az  Adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

D) Az Adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Érintett Személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben: 

• az Érintett vitatja a Személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az  időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát; 

• az Adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok  felhasználásának korlátozását; 

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes adatokra Adatkezelés céljából, de az  Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;  vagy 

• az Érintett tiltakozott az Adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra  vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget  élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

Az Adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett Személyes adatokat a tárolás  kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az Érintett  hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat,  amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes  vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós  tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az Adatkezelés  korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal  érintett Személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl.  adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az Adatkezelés korlátozásáról tájékoztatja ezen  személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan  erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

E) A tiltakozáshoz való jog 

Amennyiben az Érintettre vonatkozó Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy  jogos érdeke, az Érintett jogosult tiltakozni az Adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő  nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy  

• az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget  élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy • az Adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy  védelméhez kapcsolódik. 

F) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog 

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi Személyes adatainak kezelése megsérti a  mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, jogában áll  a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam  illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti  Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani. A NAIH  elérhetőségei:  

Weblap: http://naih.hu/  

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

Telefon: +36-1-391-1400  

Fax: +36-1-391-1410  

E-mail: [email protected] 

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az  Érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, végleges döntésével  szemben is. Az Érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem  foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott  panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.  

17. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás  

A Társaságok ügyfeleik kiválasztása során gazdasági profilalkotást (azaz a személyes adatok  automatizált módon való összekapcsolásán, értékelésén) alkalmaznak, mely folyamat során  Személyes adatot kizárólag egyéni vállalkozók kapcsán kezelnek. A Társaságok különösen az egyéni vállalkozó pénztárfőkönyvét, adófolyószámláját elemzik. A profilalkotást természetes  személy végzi, az nem valósít meg automatizált döntéshozatalt. 

Utolsó frissítés dátuma: 2022. augusztus 1.