Általános Szerződési Feltételek – szerződő kereskedők számára

Jelen dokumentum célja rögzíteni azon általános szerződési feltételeket (“ÁSZF”), amelyeket a “PastPay” termékre vonatkozó szerződések vonatkozásában – az egyedi szerződés 11. pontjában szereplő kifejezett eltérő rendelkezés hiányában – alkalmazni kell a PÉNTECH, mint Faktor, valamint a Szerződő Fél vonatkozásában. 

Jelen ÁSZF az alábbi szerződéses kategóriákra vonatkozó feltételeket tartalmazza a “PastPay” termék kapcsán:

 • BIZTOSÍTOTT FAKTORING KERETSZERZŐDÉS WEBSHOPOK RÉSZÉRE
 • NEM BIZTOSÍTOTT VISSZKERESETI JOGGAL RENDELKEZŐ FAKTORING KERETSZERZŐDÉS WEBSHOPOK RÉSZÉRE
 • BIZTOSÍTOTT KORLÁTOZOTT VISSZKERESETI JOGGAL RENDELKEZŐ FAKTORING KERETSZERZŐDÉS WEBSHOPOK RÉSZÉRE

Amennyiben az ÁSZF egy adott rendelkezése valamelyik kategória vonatkozásában nem alkalmazandó, vagy kizárólag egy kategória vonatkozásában alkalmazandó, úgy azt a rendelkezés a kategória félkövér, aláhúzott formátumban történő megemlítésével jól láthatóan kiemeli. Ellenkező esetben a rendelkezés minden szerződéses kategória vonatkozásában relevanciával bír.

I. Szerződés tárgya

A Szerződő Fél a pénzfolyósítás ellenében a jelen szerződés rendelkezései szerint a Faktor ügyfélminősítési kritériumainak megfelelő ügyfeleivel (a továbbiakban: „Kötelezett”) szemben a jövőben keletkező követeléseit a Faktorra engedményezheti, amiért a Faktornak ügyleti kamatot, díjat és költségtérítést fizet. A Faktor az előzetes ügyfélminősítést a regisztrációkor megadott adatok, illetve saját adatai felhasználásával végzi el. Az ügyfélminősítésnek nem megfelelő ügyfelek számára a fizetési mód nem elérhető. Szerződő Fél nem vállal kötelezettséget egy vagy több ügyfél felé fennálló követelés Faktorra engedményezésére, Faktor pedig fenntartja a jogot egy vagy több ügyfél visszautasítására.

II. Folyósítási összeg, kamat, díjak és költségek 

 1. A Faktor a részére a Szerződő Fél által megjelölt Kötelezettekkel szemben fennálló, illetve jövőben rendszeresen keletkező bruttó számlakövetelés garanciális, illetve bármely egyéb jogcímen fennálló visszatartással, levonással, beszámítással csökkentett összegének a jelen szerződés mellékletét képező Kondíciós Listában feltüntetett maximum hányadát folyósítja a Szerződő Fél részére az ott megjelölt bankszámlára a számlakövetelés engedményezését és a jelen szerződésben rögzített folyósítási feltételek teljesülését követő maximum 3 (három) banki napon belül. A Szerződő Fél nem köteles egy adott Kötelezettel szemben fennálló összes számláját jelen Szerződés keretében a Faktorra engedményezni.
 1. A Felek a Faktor által folyósított pénzösszeget, mint tőkekövetelést, továbbá a Faktor ügyleti kamat, díj és költségkövetelését Kötelezettenként, és folyósítással érintett, engedményezett számlakövetelésenként számolják el egymással. 
 1. Amennyiben a Kötelezett részére kibocsátott számlán szereplő összeg meghaladja az adott kötelezett vonatkozásában felállított limitet, úgy a Faktor csak a limit erejéig teljesíti a folyósítást, a fennmaradó összeg a Kötelezett teljesítésekor kerül átutalásra. 
 1. A Szerződő Fél a Faktor részére a jelen szerződés mellékleteként csatolt Kondíciós Listában feltüntetett mértékű kamatot, díjat és költségeket köteles megfizetni. A kamatok, díjak és költségek esedékességét a Kondíciós Lista tartalmazza. 

III. A Szerződő Fél teljesítése, késedelem jogkövetkezménye

 1. A Felek megállapodása alapján a Szerződő Fél a Faktorral szemben keletkező fizetési kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a Faktor a Szerződő Féllel szemben esedékessé váló követelései közül a folyósítás időpontjában, összegszerűségében megállapíthatóakat a Szerződő Fél részére folyósítandó összegbe beszámítja és a Szerződő Fél részére a beszámítással csökkentett összeget utalja. A Faktor beszámítási joga a Kötelezett személyétől és az engedményezéssel érintett követelések számától független, így a beszámítási jogát a Szerződő Féllel szemben az egymástól különböző Kötelezettekkel szemben fennálló követelések engedményezésekor esedékessé váló folyósítási összegekbe is jogosult beszámítani. 
 1. A követelés folyósítási hányadán felüli mértékű követeléshányaddal (a továbbiakban: „maradványérték) bíró megállapodások esetén a Faktor azon követeléseit, amelyek összegszerűségükben a folyósítás időpontjában nem megállapíthatóak, a Felek az engedményezett követelés megtérülésekor annak terhére számolják el. A Felek megállapodása alapján a Faktor a jelen szerződés szerint a Szerződő Féllel szemben bármely folyósítási vagy egyéb szerződéses ügyletből fennálló követelését jogosult a maradványértékből kiegyenlíteni. Amennyiben a Faktornak már nincs nyitott követelése a Szerződő Féllel szemben és újabb követelés keletkezése sem várható, úgy a kiegyenlítést követően fennmaradt összeggel a Faktor haladéktalanul elszámol a Szerződő Fél felé.
 1. Amennyiben a Felek Nem biztosított Visszkereseti Joggal Rendelkező Faktoring Keretszerződést vagy Biztosított Korlátozott Visszkereseti Joggal Rendelkező Faktoring Keretszerződést  kötnek, úgy a Szerződő Fél a szerződés szerinti fizetési kötelezettségének teljesítésével a Kondíciós Listában meghatározott türelmi időt meghaladóan késedelembe esik, a késedelembe esés időpontjától kezdődően a Kondíciós Listában meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles a Faktor részére fizetni. A késedelmi kamaton felül a Szerződő Fél köteles a Faktornak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos devizaközépárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. Biztosított Korlátozott Visszkereseti Joggal Rendelkező Faktoring Keretszerződés esetén kizárólag a jelen ÁSZF-ben is említett biztosítói helytállás elmaradása esetén.

IV. Engedményezés

 1. A Szerződő Fél, mint engedményező a Faktor részére megjelölt Kötelezettekkel szemben az általa kiválasztott már fennálló, illetve jövőben keletkező követeléseit a szerződés aláírásával a Ptk. 6:193.§ rendelkezései szerint a Faktorra, mint engedményesre engedményezi. 
 1. A Felek egyezően állapítják meg, hogy az engedményezés ellenértékeként a Faktor a szerződés szerint teljesít a Szerződő Fél részére. Az engedményezéssel a Faktorra szállnak át a követelést biztosító zálogjogból és kezességből eredő jogok, valamint a kamatkövetelés is. 
 1. A Felek döntése szerint amennyiben sor kerül az adott követelés engedményezésére, a Szerződő Fél, mint engedményező a szerződés aláírásával a Ptk. 6:15.§ alapján meghatalmazást adhat a Faktornak, mint engedményesnek arra, hogy az engedményezés tényéről a Kötelezettet helyette és nevében tájékoztassa, illetőleg a faktorálási (engedményezési) értesítőt a Szerződő Fél a Kötelezett felé kiállított számlára is rávezeti egyidejűleg
 1. A Felek a Ptk. 6:198.§ szerinti teljesítési utasítást a faktorálási (engedményezési) értesítőben adják meg a Kötelezett részére. 
 1. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Kötelezett a faktorálási (engedményezési) értesítőben foglalt teljesítési utasítás és az engedményezésről szóló értesítést követően, teljesítési utasítás hiányában a Szerződő Fél részére teljesít, a Szerződő Fél köteles a szolgáltatás teljesítéseként birtokába került pénzösszeget vagy vagyontárgyakat a sajátjától elkülönítve kezelni, és a Faktor részére késedelem nélkül, de legkésőbb 3 banki munkanapon belül külön felszólítás hiányban is kiadni. A Szerződő Fél hitelezői az ilyen vagyontárgyakra nem tarthatnak igényt. 
 1. A Szerződő Fél kötelezettséget vállal arra, hogy az engedményezett követelést haladéktalanul kivezeti a könyveiből. 
 1. A Szerződő Fél kötelezettséget vállal arra, hogy a Faktor, mint engedményes kérése esetén haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül a követelés érvényesítéséhez szükséges tájékoztatással teljes körűen ellátja és átadja részére a követelés fennállását bizonyító valamennyi okiratot, így különösen, de nem kizárólag a Kötelezett megrendelését, a megrendelés visszaigazolását, a Kötelezettel hatályos szerződést, annak valamennyi módosításával együtt, a számlakövetelést alátámasztó számviteli bizonylatokat, számlát és teljesítésigazolást, továbbá a Faktort, mint engedményest ellátja az engedményezett követelés érvényesítéséhez szükséges valamennyi információval.
 1. A Felek megállapodása alapján az engedményezés nem szüntethető meg felmondással vagy bármely egyéb egyoldalú címzett jognyilatkozattal. 
 1. A Szerződő Fél a szerződés aláírásával meghatalmazza Faktort, hogy a Kötelezettől az engedményezett számlakövetelésekre vonatkozóan bármely információt közvetlenül beszerezzen. 
 1. Felek rögzítik, hogy abban az esetben amennyiben a Szerződő Fél Webshop felületei alkalmasak arra, hogy magasabb szintű integrációt biztosítsanak úgy, sikeres minősítés esetén a Faktor  automatikusan, a szállító külön tevékenysége nélkül végzi el a szolgáltatást az adott számla tekintetében. A Szerződő Fél az integráción keresztül ezt az automatizmust bármikor kikapcsolhatja. Amennyiben jelen pontban foglalt lehetőség elérhető a Szerződő Fél számára, úgy azt a szerződésben külön említik a Felek.

V. A Felek jogai és kötelezettségei

 1. A Faktor a Szerződő Fél által engedményezett követelések felett teljes körű rendelkezési joggal bír, így jogosult azokat jogcímet teremtő szerződés és engedményezés útján harmadik személy részére továbbruházni, megterhelni, nyilvántartani és esedékességre beszedni, jogosult továbbá a követelések esedékességének és teljesítésük ütemezése tárgyában a Kötelezettel vagy kezesi szerződés fennállása esetén a kezessel a Szerződő Fél bevonása nélkül tárgyalásokat folytatni. 
 1. A Faktor a Kötelezett vagy kezesi szerződés fennállása esetén a kezes teljes vagy részleges teljesítése esetén, illetve a Kötelezett teljesítésének elmaradása és a visszkereseti jogának teljes vagy részleges érvényesítése esetén az adott faktoring ügylet zárásakor elszámolást készít és ad át a Szerződő Fél részére. 
 1. Amennyiben a Felek Nem Biztosított Visszkereseti Joggal Rendelkező Faktoring Keretszerződést kötöttek és a Kötelezett teljesítése részben vagy egészben elmarad és a Szerződő Fél a Faktorral szemben a folyósított összeg visszafizetésén túlmenően is eleget tett a fizetési kötelezettségének, a Faktor köteles a korábbi folyósítással érintett, engedményezett követelést a Szerződő Félre visszaengedményezni. Amennyiben a folyósított tőkeösszeg és a Faktor jelen szerződésből eredő egyéb követelése csak részben térül meg, az engedményezett követelést kizárólag a megtérülés arányában köteles a Szerződő Félre visszaengedményezni.
 1. Amennyiben a Felek Biztosított Korlátozott Visszkereseti Joggal Rendelkező Faktoring Keretszerződést kötöttek és a Kötelezett teljesítése részben vagy egészben elmarad és a Szerződő Fél a Faktorral szemben a folyósított összeg visszafizetésén túlmenően is eleget tett a fizetési kötelezettségének,  továbbá a biztosító nem áll helyt a fennmaradó fizetési kötelezettségekért akkor a Faktor köteles a korábbi folyósítással érintett, engedményezett követelést a Szerződő Félre visszaengedményezni. Amennyiben a folyósított tőkeösszeg és a Faktor jelen szerződésből eredő egyéb követelése csak részben térül meg, az engedményezett követelést kizárólag a megtérülés arányában köteles a Szerződő Félre visszaengedményezni.
 1. A Szerződő Fél 3 (három) naptári napon belül köteles értesíteni a Faktort, ha tudomására jut, hogy ellene, anyavállalata, leányvállalata ellen vagy amennyiben a Szerződő Fél ügyfélcsoportba tartozik, az ügyfélcsoportba tartozó jogi személy ellen végrehajtási-, csőd-, adósságrendezési-, felszámolási-, végrehajtási-, törvényességi felügyeleti vagy bármely olyan egyéb eljárás indult, amely a gazdálkodás és a gazdasági tevékenység megszüntetésére vagy a tevékenységi engedély visszavonására irányul, ideértve azt is, ha ezen eljárásokat kezdeményezik vagy ezen eljárások bármelyikének indítása várható. Amennyiben a Szerződő Fél maga dönt csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás indításáról, köteles azt a Faktornak a döntés napján bejelenteni. 
 1. A Szerződő Fél haladéktalanul köteles a Faktort tájékoztatni, ha a tevékenységi körével, illetve a Faktor részére felajánlott biztosítékokkal kapcsolatban hatósági tiltásról, korlátozásról vagy intézkedésről szerez tudomást. 
 1. A Szerződő Fél kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul értesíti a Faktort a Szerződő Fél ügyvezetésében, cégjegyzésre jogosult személyek összetételében történt változásról. 
 1. A Szerződő Fél a jóhiszeműség és tisztesség követelményének szem előtt tartásával köteles a Kötelezettekkel hatályos szerződéseit úgy teljesíteni, hogy az ne veszélyeztesse vagy akadályozza a Faktorra engedményezett követelés megtérülését. A Szerződő Fél a jelen szerződés aláírását követően a Kötelezettekkel hatályos szerződéseit, amennyiben a módosítások a Faktor követelésének megtérülését veszélyeztetnék, úgy azokat kizárólag a Faktor előzetes írásos hozzájárulásával jogosult módosítani. 
 1. A Szerződő Fél a jelen szerződés hatálya alatt köteles a Kötelezettekkel kapcsolatban minden olyan információt haladéktalanul a Faktor tudomására hozni, amely a szerződés teljesítését a lehető legkisebb mértékben is hátrányosan befolyásolja. Ezen kötelezettsége keretében a Szerződő Fél köteles a Faktort tájékoztatni arról, hogy az engedményezést megelőző 365 (háromszázhatvanöt) napos időszakban a Kötelezett milyen mértékű késedelemmel tett eleget a Szerződő Féllel szemben fennálló fizetési kötelezettségének.
 1. A Szerződő Fél haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni a Faktort, ha tudomására jut, hogy a Kötelezettel szemben végrehajtási-, csőd-, adósságrendezési-, felszámolási-, végrehajtási-, törvényességi felügyeleti vagy bármely olyan egyéb eljárás indult, amely a Kötelezett fizetőképességét vagy fizetési készségét hátrányosan befolyásolja. 
 1. A Szerződő Fél a Faktor előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem jogosult a faktorálás és engedményezés alapjául szolgáló számlakövetelésről stornó számlát vagy számlát helyesbítő okiratot, illetve ezekkel egy tekintet alá eső okiratot kiállítani, a számlakövetelések fizetési határidejét/lejárati idejét módosítani.  
 1. Amennyiben a Felek Nem Biztosított Visszkereseti Joggal Rendelkező Faktoring Keretszerződést kötöttek és a Szerződő Fél a szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítése érdekében a jelen szerződés melléklete szerinti beszedési megbízás nyomtatvány kitöltésével a Faktor felé köteles valamennyi pénzforgalmi számláját megadni, megnevezni és köteles ezen számlákra vonatkozóan a Faktornak limit nélküli beszedési felhatalmazást adni. A Szerződő Fél a megkötött szerződés hatálya alatt új pénzforgalmi számlát kizárólag a Faktor írásos tájékoztatása mellett nyithat azzal, hogy a számlanyitást követő legkésőbb 3 (három) napon belül köteles az új számlát érintően a Faktor javára beszedési felhatalmazást adni. 
 1. A Szerződő Fél a Faktor javára engedményezett követelések tárgyában kiállított számlákon és számviteli bizonylatokon köteles a Faktor által rendelkezésre bocsátott záradékszöveget feltüntetni.
 1. Amennyiben a Kötelezett a Szerződő Féllel megkötött szerződésben meghatározott termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéstől eláll, úgy az elállási jog gyakorlása az adott engedményezett számla tekintetében jelen szerződést is felbontja. A Kötelezett a jelen szerződés szerinti finanszírozás felhasználásával megvásárolt árucikknek bármely ok következtében a Szerződő Fél javára történő visszaadása, illetve a szolgáltatás teljesítésének bármely okból való visszautasítása, vagy az adásvételi vagy szolgáltatási szerződéstől való elállása az adott finanszírozás tekintetében jelen szerződést szintén felbontja. Amennyiben a Kötelezett nem a megvásárolt árucikkek egészére vonatkozóan él ezen jogaival, úgy a szerződés is csak részlegesen kerül felbontásra. Ezen esetekre a Szerződő Fél kötelezettséget vállal, hogy a finanszírozott összeget, vagy annak érintett részét haladéktalanul megfizeti Faktor részére, oly módon, hogy azt 8 (nyolc) napon belül megfizeti a Faktor felé, amennyiben a határidő eredménytelenül telik el, úgy azt a Faktor elsődlegesen beszedési megbízással érvényesíti Szerződő Féllel szemben, amennyiben erre nincs mód, úgy a Faktor követeléskezelési szabályzatának megfelelően jár el.

VI. Felelősségvállalási és szavatossági nyilatkozatok 

 1. A Szerződő Fél kijelenti és szavatolja, hogy a faktorálásra felkínált és engedményezett követelésekről kiállított jegyzőkönyv, teljesítésigazolás, számla vagy bármely egyéb számviteli bizonylat olyan pénzkövetelést tartalmaz, amelynek kizárólagos jogosultja a Szerződő Fél,  az teljes egészében fennáll, a Kötelezett által elismert, nem lejárt, a követelés per-, teher- és igénymentes (ideértve a Kötelezett szavatossági vagy jótállási igényeit is), és azon harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a követelés érvényesíthetőségét akadályozná, vagy kizárná.
 1. A Szerződő Fél kijelenti és szavatolja, hogy a Faktor részére átadott számlák kiállítása, a számla alapjául szolgáló jogviszonyra vonatkozó jogszabályok és a jelen szerződés rendelkezéseinek figyelembevétele, továbbá a biztosítási vagy kezesi szerződés fennállása esetén ezen szerződések rendelkezései szerint történik. 
 1. A Szerződő Fél kijelenti és szavatolja, hogy közte és a Kötelezett, valamint azok vezetői és alkalmazottai között sem személyi, sem tulajdonosi kapcsolat, összefonódás nincs és a jelen szerződés hatálya alatt ilyen kapcsolatot nem alakítanak ki.  
 1. A Szerződő Fél a jelen szerződés aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában szavatosságot vállal az általa a Faktor részére átadott dokumentumok valódiságáért, illetve az azokon szereplő aláírások eredeti mivoltáért. 
 1. A Szerződő Fél kijelenti és szavatolja, hogy a székhelyének joga alapján jogszerűen alakult és a tevékenysége végzéséhez minden szükséges engedéllyel rendelkezik. Szerződő Fél szavatolja, hogy a jelen szerződés és a szerződés elválaszthatatlan mellékleteinek aláírására, az azokban foglalt kötelezettségeinek teljesítésére a legfőbb döntéshozó, felügyelő vagy felügyeleti szervének előzetes vagy utólagos hozzájárulása nélkül jogosult. Hozzájárulás szükségessége esetében a Szerződő Fél haladéktalanul köteles a hozzájárulás tárgyában kelt döntés, határozat egy eredeti írásos példányát a Faktor rendelkezésére bocsátani. 
 1. A Szerződő Fél kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés hatálya alatt a gazdálkodását és a gazdasági tevékenységét folyamatosan fenntartja, és azt úgy folytatja, hogy a hatályos jogszabályi előírásoknak mindenben megfeleljen.  
 1. A Szerződő Fél kijelenti, hogy harmadik személlyel, így különösen, de nem kizárólag a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv. (a továbbiakban: „Hpt.”) hatálya alá tartozó szolgáltatóval hatályos szerződésében nem követett el, illetve a jelen szerződés hatálya alatt sem követ el olyan szerződésszegést, amely a jelen szerződésből eredő fizetési és egyéb kötelezettségeinek teljesítését veszélyeztetné vagy akadályozná. 
 1. A Szerződő Fél kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett a magyar jog szerint működő gazdasági társaság, szerződéskötési képessége nem korlátozott és a jelen szerződés aláírására és a szerződésben foglalt tartalmú kötelezettség vállalás megtételére jogosult, illetve erre fenti tartalommal felhatalmazással rendelkezik.  
 1. Faktor kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett a magyar jog szerint működő gazdasági társaság, szerződéskötési képessége nem korlátozott és a jelen szerződés aláírására és a szerződésben foglalt tartalmú kötelezettség vállalás megtételére jogosult, illetve erre fenti tartalommal felhatalmazással rendelkezik.  Faktor az MNB felügyelete alatt álló pénzügyi vállalkozás.
 1. A Szerződő Fél kijelenti és szavatolja, hogy a Hpt. hatálya alá tartozó pénzügyi intézménnyel nem áll fenn olyan szerződése, amelynek rendelkezései szerint a jelen szerződés és a jelen szerződés mellékleteinek aláírása és az abban foglalt kötelezettségek teljesítése a pénzügyi intézmény előzetes vagy utólagos jóváhagyásához kötött, illetve amely rendelkezés szerint a jelen szerződés megkötése és teljesítése a pénzügyi intézménnyel fennálló szerződés keresztirányú szerződésszegéséhez (cross default) vagy a pénzügyi intézmény, mint egyéb hitelező hátrányosabb rangsorolásához (pari passu elve) vezet. 
 1. A Faktor kijelenti, hogy a pénzügyi szolgáltatás nyújtására (követelésvásárlás) a Hpt. 3.§ (1) bekezdésének l) pontja alapján a Felügyeleti engedélyével rendelkezik.  
 1. A Szerződő Fél a jelen szerződés aláírásával kifejezetten szavatolja és felelősséget vállal azért, hogy kizárólag olyan követelés képezi engedményezés tárgyát, amelynek engedményezésekor már létezik az a jogviszony, amelyből a követelés fakad. A Szerződő Fél szavatosságot vállal az engedményezéssel átruházott követelés per-, teher és igénymentességéért és kijelenti, hogy nincs és jelen ismeretei alapján nem merül fel olyan eljárás, vagy körülmény, amely a követelés megtérülését korlátozná. 
 1. Szerződő Fél kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződésben vagy annak mellékletében feltüntetett Kötelezettekkel szemben fennálló követeléseit jelen Szerződést megelőzően, korábban nem engedményezte. 
 1. A Szerződő Fél a jelen szerződés aláírásával a Ptk. 5:110.§ (1) bekezdésének, valamint a 6:197.§ (2) bekezdésének rendelkezéseit meghaladóan feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a faktorálási (engedményezési) értesítő Kötelezett általi kézhezvételét követően a Faktor előzetes írásos hozzájárulása nélkül a Kötelezettel hatályos szerződését nem szünteti meg és nem módosítja a megtérülést hátrányosan befolyásoló vagy veszélyeztető módon. Jelen pontban rögzített kötelezettség kizárólag addig az időpontig áll fent, amíg van érvényes faktorált és Kötelezett által pénzügyileg nem teljesített kintlévőség. 

VII. A szerződés egyoldalú módosításának joga 

 1. A Felek a Ptk. 6:191.§ (4) bekezdése alapján megállapodnak abban, hogy a Faktor a jelen szerződést jogosult egyoldalúan módosítani, ha a faktoráláshoz, illetve a követelések érvényesítéséhez, beszedéséhez kapcsolódó költségei és díjai megnövekednek. 
 1. A megnövekedett díjakról és költségről a Faktor köteles írásban értesíteni a Szerződő Felet és indokolást adni azon eseményről, amely alapján igényét érvényesíteni jogosult. Ha az előzőekben írt körülmények negatív hatása megszűnik, a Faktor a megnövekedett költség megfizetését a továbbiakban nem, vagy csak részben követelheti a Szerződő Féltől.
 1. Felek rögzítik, hogy az egyoldalú módosításról a Faktor 30 nappal korábban értesíti a Szerződő Felet. Ha a Szerződő Fél az értesítéstől (kifüggesztéstől) számított 30 napon belül észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a változást részéről elfogadottnak kell tekinteni. 
 1. Amennyiben a Szerződő Fél a szerződés ilyen megváltoztatása következtében nem kívánja a Faktor szolgáltatásait igénybe venni, a Faktorral kötött szerződés, vagy jogszabály ellenkező rendelkezéseinek hiányában a Szerződő Fél jogosult a szerződést a módosítás hatálybalépése előtti napig azonnali hatállyal, díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen felmondani.

VIII. Hitelbiztosítéki nyilvántartás

 1. A Faktor köteles a jelen szerződés szerinti faktorálás tényét és a Szerződő Fél személyét faktori nyilatkozat formájában a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyezni. A hitelbiztosítéki nyilvántartásba csak regisztrált személy tehet bejegyzést, kizárólag ott regisztrált személlyel szemben. 
 1. A Szerződő Fél a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a felhasználóként történő nyilvántartásba vételét a hitelbiztosítéki rendszer erre a célra rendszeresített felületén legkésőbb a jelen szerződés szerinti folyósítás időpontjáig kezdeményezi és a regisztráció érvényesítéséhez közjegyző előtt a regisztrációs kérelmében közölt adatok valósággal egyezőségére és hitelességére vonatkozóan azonossági nyilatkozatot tesz. 
 1. A Szerződő Fél a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a saját vagy a képviselőjének adataiban változás következne be, úgy ezen változást annak bekövetkeztétől, illetve a változásról történő tudomásszerzéstől számított legkésőbb 3 (három) munkanapon belül átvezetteti a hitelbiztosítéki nyilvántartásban. 

IX. A folyósítás futamideje 

 1. Amennyiben a Felek Nem Biztosított Visszkereseti Joggal Rendelkező Faktoring Keretszerződés-t kötöttek, úgy a Szerződő Fél a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi és kötelezettségvállalásként elfogadja, hogy a szerződés szerinti valamennyi díjat és költséget egészen addig az időpontig köteles viselni, amíg a Faktor követelései teljes mértékben kiegyenlítést nem nyernek. 
 1. A Felek a Ptk. 6:408.§ alapján megállapodnak abban, hogy a Szerződő Fél nem köteles a Faktor által folyósításra rendelkezésre tartott pénzösszeget igénybe venni.
 1. A Faktor a folyósítási előfeltételek maradéktalan teljesüléséig, de legfeljebb 7 naptári napig a Szerződő Fél rendelkezésére tarthatja a folyósítási összeget.
 1. Felek rögzítik, és Szerződő Fél a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy kezesi szerződés fennállása esetén a Faktor a nemfizetés tényét a kezesnek haladéktalanul írásban bejelenti.

X. Folyósítási feltételek 

 1. A Faktor a Szerződő Fél részére a Szerződő Félnek a Kötelezettel szemben fennálló követelésének Faktorra történő engedményezése esetén – tényleges pénzügyi teljesítéssel vagy beszámítás útján –folyósítja a szerződés szerinti pénzösszeget. 
 1. A folyósítási feltétele, hogy a Faktor részére megküldésre kerüljön a Kötelezettel szemben a jelen szerződésnek megfelelően kiállított számla, valamint a Szerződő Fél hitelt érdemlően igazolja, hogy a Kötelezett felé a teljesítés megtörtént az adott árucikk leszállításra került.
 1. A feltételek teljesülését a Szerződő Fél köteles igazolni. A Faktor egyoldalú és eseti döntés alapján jogosult egy vagy több folyósítási előfeltételtől eltekinteni, illetve a folyósítási előfeltételeket egyoldalúan megváltoztatni. 
 1. Amennyiben a folyósítási feltételek teljesülése vonatkozásában a Szerződő Fél megtévesztően jár el, úgy a folyósított összeget az addig felmerült minden díjjal, kamattal, költséggel növelten köteles haladéktalanul megfizetni a Faktor részére.
 1. A Faktor az Üzletszabályzat és az Általános Szerződési Feltételekben szereplő rendelkezéseken kívül– az alábbi esetekben jogosult a folyósítást megtagadni: 

a, a Faktor egyéb – a Szerződő Fél, vagy a Kötelezett pénzügyi, gazdasági helyzetéből eredő – okból nem látja biztosítottnak a követelések megtérülését; 

b, a szállítási (kereskedelmi) szerződés(ek)ben, illetőleg a Szerződő Fél és a Kötelezett viszonyában olyan változások álltak be, amelyek negatívan hatnak ki az a követelések megtérülésére; – a követelések határidőben és maradéktalan összegben történő teljesítése nem biztosított; 

c, a Szerződő Fél által benyújtott dokumentumok formai, vagy egyéb okokból nem felelnek meg a jelen szerződésben előírtaknak. 

d, a Kötelezett késedelemben van egy számla kifizetésével, vagy az elmúlt 12 hónapban volt 15 napot meghaladó késedelme.

Faktor jelen pont szerinti megtagadási jogát a limit lekötésig (azaz amikor a vevő a PastPay fizetési módot választja a webshopban, vagy a PastPay Portálon lekötésre kerül a limit) gyakorolhatja. Amíg a limit le van kötve, a megtagadási jog csak a c, pont esetében gyakorolható. A limit lekötés legkésőbb a lekötéstől számított 7. nap éjfélkor megszűnik.

XI. A szerződés időbeli hatálya és megszűnése 

 1. A Felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik meg. Mindkét Fél jogosult a szerződést a másik félhez címzett, egyoldalú írásos nyilatkozattal a tárgyhónap végére, 90 (kilencven) napos felmondási határidő betartása mellett, rendes felmondással megszüntetni.  A szerződés időtartama alatt a Szerződő Fél nem jogosult más pénzügyi intézménnyel faktorálásra vagy Buy Now Pay Later megoldás bevezetésére és/vagy működtetésre irányuló szerződést kötni. A szerződés időtartama alatt Faktor köteles a jelen szerződés szerinti szolgáltatást Szerződő Fél számára nyújtani, jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit teljesíteni.
 1. A Faktor különösen az alábbi esetekben jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással megszüntetni: 

a, a Szerződő Fél a jelen szerződésben vállalt vagy a Faktor Általános Üzletszabályzata vagy Általános Szerződési Feltételei szerint fennálló kötelezettségét nem vagy nem szerződésszerűen, illetve késedelmesen teljesíti; 

b, a Szerződő Fél jelen szerződésben rögzített felelősségi nyilatkozatai hiányosak vagy valótlanok a tényleges helyzethez képest; 

c, a Szerződő Fél harmadik személlyel szemben olyan fizetési vagy egyéb kötelezettséget vállal, amely a Faktor megítélése alapján veszélyezteti a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítését; 

d, a Szerződő Fél által a Faktorra engedményezett követelés feletti teljes körű és korlátozásmentes rendelkezési jog megszerzését harmadik személy joga akadályozza és a Szerződő Fél a Faktor felhívására az akadályt nem hárítja el haladéktalanul; 

e, a Szerződő Fél a fizetőképességére és az átruházott követelés jogi helyzetére vonatkozó vizsgálatot akadályozza; 

f, a Szerződő Fél vagyoni helyzetének lényeges romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a szerződés teljesítését; 

g, az engedményezéssel átruházott követelés Kötelezettjének vagyoni helyzete oly mértékben romlik, hogy az veszélyezteti a követelés teljesítését;

h, a Szerződő Fél  30 (harminc) naptári napot elérő vagy meghaladó fizetési késedelembe esik, illetve a jelen szerződés szerint egyéb biztosítékot nyújtó személy nem vagy csak késedelmesen tesz eleget a biztosítéki szerződésből eredő kötelezettségének vagy a biztosítéki szerződést felmondta; a Szerződő Fél lel , a Szerződő Fél anyavállalatával, leányvállalatával vagy amennyiben a Szerződő Fél ügyfélcsoportba tartozik, az ügyfélcsoportba tartozó jogi személlyel szemben végrehajtási, adósságrendezési, csőd-, felszámolási-, végelszámolási- vagy törvényességi felügyeleti eljárás indul vagy a tevékenységi engedély felfüggesztésére, a tevékenységi engedély megvonására, illetve a cég törlésére irányuló eljárás indul a nevezettekkel szemben. 

 1. A Szerződő Fél jogosult a szerződést a Faktorhoz címzett, egyoldalú írásos nyilatkozattal a tárgyhónap végére felfüggeszteni, amelynek eredményeképpen a felfüggesztés időtartama alatt a Kötelezettekkel szemben fennálló követelések nem kerülnek a Faktor által finanszírozásra és megszerzésre.
 1. A Szerződő Fél különösen az alábbi esetekben jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással megszüntetni: 

a, a Faktor a jelen szerződésben vállalt vagy a Faktor Általános Üzletszabályzata vagy Általános Szerződési Feltételei szerint fennálló kötelezettségét nem vagy nem szerződésszerűen, illetve késedelmesen teljesíti; 

b, a Faktor pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó engedélyét visszaadja, vagy az illetékes hatóság azt visszavonja; 

c, a Faktorral szemben csőd-, felszámolási-, végelszámolási- vagy törvényességi felügyeleti eljárás indul illetve a cég törlésére irányuló eljárás indul a nevezettekkel szemben. 

XII. Hitelbiztosítás

 1. Jelen fejezet csak azon Szerződő Felek esetében értelmezhető, amelyek Biztosított Korlátozott Visszkereseti Joggal Rendelkező Faktoring Keretszerződést, vagy Biztosított Faktoring Keretszerződést kötöttek a Faktorral.
 1. Annak érdekében, hogy a Kötelezett nemfizetése vagy fizetésképtelenné válása esetén a Szerződő Fél a Faktort megillető visszkereseti jog alapján lehetőség szerint ne legyen a Faktorra ruházott követelések vonatkozásában helytállásra, illetve visszafizetésre kötelezett, a Faktor hitelbiztosítási szerződést kötött a Euler Hermes SA Magyarországi Fióktelepével (rövid név: Euler Hermes, székhely: 1139 Budapest, Váci út 99., a továbbiakban: „hitelbiztosító”).
 1. A hitelbiztosítási szerződés keretében a hitelbiztosító minden egyes Kötelezett esetében írásban határozza meg (hitellimit döntés), hogy milyen követelés összegig vállalja a Kötelezett nemfizetésének vagy fizetésképtelenné válásának kockázatát. A Felek ettől kifejezetten eltérő megállapodásának hiányában a Faktor szerződéses akarata arra irányul, hogy elsődlegesen a hitelbiztosító által biztosítási védelembe vont követelések engedményezése ellenében történő pénzfolyósítás képezze a szerződés tárgyát.
 1. Amennyiben a Felek Biztosított Korlátozott Visszkereseti Joggal Rendelkező Faktoring Keretszerződést kötöttek, úgy megállapodnak abban, hogy a Kötelezett nemfizetése vagy fizetésképtelenné válása esetére az engedményezéssel átruházott követelések tekintetében a Faktor mindaddig eltekint a visszkereseti jogának érvényesítésétől, ameddig és amilyen mértékben a követelések a hitelbiztosítási szerződés szerint – ideértve a hitelbiztosító által a kártérítést követően megküldött kárelszámolást is – biztosítottnak minősülnek. A visszkereseti jog érvényesítésétől való tartózkodás alapfeltétele, hogy a Szerződő Félnek ne álljon fenn a Faktorral szemben 30 (harminc) napot és összesen 100.000 (százezer) forintot meghaladó fizetési késedelme. A Szerződő Fél  30 (harminc) napot és összesen 100.000 (százezer) forintot meghaladó fizetési késedelme esetén a Faktor a hitelbiztosítási védelemtől teljes mértékben függetlenül és egyoldalúan dönthet a visszkereseti jog érvényesítése mellett.
 1. Amennyiben a Felek Biztosított Faktoring Keretszerződést kötöttek, úgy a Szerződő Fél helytállási kötelezettsége azon esetekre korlátozódik, amikor bizonyíthatóan rendeltetésellenesen, visszaélésszerűen, jogszabályba ütköző módon gyakorolta a Faktorral kötött szerződésből származó jogokat.
 1. A Felek a hitelbiztosítási szerződés alapján tudomással bírnak arról, hogy mely követelések, illetve károk eleve kizártak a biztosítási védelemből, így ezen követelések átruházása – a Felek külön megállapodásának hiányában – nem tárgyai a jelen szerződésnek, illetve ezen követelésekre nézve, amennyiben azok elválaszthatatlanok az alapköveteléstől (pl. kamat vagy önrész), a Szerződő Fél  fizetési kötelezettsége a Faktorral szemben annak visszkereseti joga alapján fennáll. A Felek a jelen szerződés mellékleteként csatolják a hitelbiztosítás feltételeit, amely a biztosítási védelemből eleve kizárt követeléseket, illetve a biztosítási védelem megszűnésének eseteit tartalmazza. A Felek a hitelbiztosítási szerződés feltételeit a jelen szerződés aláírásával kifejezetten a jelen szerződés tartalmává teszik.
 1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Faktor – a Faktor ettől eltérő, egyoldalú írásos döntésének hiányában – mindaddig nem köteles a Szerződő Fél  részére pénzt folyósítani, amíg a hitelbiztosító biztosítási védelemre vonatkozó írásbeli hitellimit döntését kézhez nem vette, illetve, amíg a jelen szerződésben meghatározott egyéb folyósítási előfeltételek nem teljesültek maradéktalanul. Felek rögzítik, hogy a hitelbiztosító által adott hitellimit megállapítása a Kötelezett hitelminősítési vizsgálatával kezdődik, melyet külön megrendelőlap aláírásával kell az Adósnak megrendelni, külön díjazás ellenében, melyről a Faktor számlát állít ki Szerződő Fél részére. A hitelminősítési vizsgálat díját Szerződő Fél köteles megfizetni a megrendelést követő 3 napon belül. A hitelminősítés díját Szerződő Fél akkor is köteles megfizetni amennyiben a hitelbiztosító a vizsgálat során megállapítja, hogy a Kötelezettre bármely okból nem adható limit.
 1. A Szerződő Fél a jelen szerződés aláírásával a hitelbiztosítás feltételeit magára nézve kötelező hatályúnak elfogadja. A Szerződő Fél a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a hitelbiztosító a Kötelezett nemfizetése vagy fizetésképtelenné válása esetén a Faktor kártérítési igényét elutasítja, úgy a Szerződő Fél közvetlen szerződéses kapcsolat hiányában a hitelbiztosítótól teljesítést nem követelhet, a Faktort pedig nem kötelezheti arra, hogy a részben vagy egészben elutasított kárigény miatt igényt érvényesítsen a hitelbiztosítóval szemben.
 1. Amennyiben a Felek Biztosított Korlátozott Visszkereseti Joggal Rendelkező Faktoring Keretszerződést kötöttek, úgy a Szerződő Fél a szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a hitelbiztosító a Faktor kártérítési igényét elutasítja, úgy a Faktor részére a visszkereseti jog alapján köteles a meg nem térült követeléshányadot haladéktalanul megfizetni.
 1. A Felek rögzítik és a Szerződő Fél a jelen szerződés aláírásával jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Faktor a Kötelezettre a hitelbiztosító és a Faktor részére refinanszírozást nyújtó pénzügyi szolgáltató által meghatározott limiteken belül saját maga is finanszírozási értékhatárt ún. limitet állapít meg a belső minősítési rendszere alapján.
 1. A Felek megállapodnak abban, hogy mindaddig, amíg a hitelbiztosító által meghatározott vagy a Faktor által egy adott Kötelezettre megállapított limit az engedményezett követelésekkel teljesen ki van töltve, azaz a faktorálásra már benyújtott számlára jelen szerződéssel nyújtott pénzösszeg teljes bruttó értéke eléri a limitet, a Faktor folyósította a pénzt a Szerződő Fél  részére, azonban a limit alatti követelések részben vagy egészben nem térültek meg, a Faktor nem fogad be további számlákat faktorálásra. A Faktor további számlákat csak abban az esetben fogad be, amennyiben a már korábban faktorált számlák összege megfizetésre, vagy előtörlesztésre került a Kötelezett vagy a Szerződő Fél által és a hitelbiztosítási védelem továbbra is fennáll.
 1. A Felek a hitelbiztosítási szerződés feltételeinek áttekintését követően megállapítják, hogy a hitelbiztosító számos esetben azonnali hatállyal jogosult a Kötelezettre megállapított limitet törölni vagy csökkenteni. A hitelbiztosító által megadott limit törlése vagy csökkentése esetében a Faktor az Szerződő Féllel szemben fennálló visszkereseti joga ellenére jogosult kizárólag a csökkentett limit mértékéig faktorálásra felajánlott számlákat befogadni, a limit törlése esetén pedig a további számlák befogadását megtagadni. A Szerződő Fél a jelen szerződés aláírásával végérvényesen és visszavonhatatlanul lemond minden kártérítési igényről a Faktorral vagy a hitelbiztosítóval szemben a limitek törlése vagy csökkentése és ennek következtében a faktorálásra felajánlott számlák teljes vagy részleges visszautasítása miatt.
 1. A Felek rögzítik, hogy a Faktor a hitelbiztosító döntésétől teljes mértékben függetlenül jogosult a Kötelezettre megállapított limitet csökkenteni vagy törölni, amennyiben a Szerződő Fél és/vagy a Kötelezett gazdasági vagy cégjogi helyzetében olyan változások történtek melyek veszélyeztetik folyósított pénzösszeg, illetve az engedményezett követelés megtérülését. A Faktor abban az esetben is jogosult a limitet egyoldalúan csökkenteni vagy törölni, amennyiben a hitelbiztosítási szerződésben a Kötelezettek vonatkozásában a kártérítési kötelezettség felső határaként meghatározott összeg csökken vagy kimerül, illetve amennyiben a hitelbiztosító fizetésképtelené válik, vagy nem kíván kártérítést teljesíteni.
 1. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződő Fél egy adott Kötelezettre meghatározott limitet nem használja ki a Faktor jogosult a saját maga által megállapított limitet, illetve a hitelbiztosító által közölt limitet csökkenteni vagy törölni, csökkentését vagy törlését kezdeményezni.
 1. A Faktor a limit módosulásáról, csökkentéséről vagy törléséről a saját döntését követően haladéktalanul, a hitelbiztosító limitmódosítása vagy törlése esetén az erről szóló döntés kézhezvételét követően haladéktalanul írásban, vagy e-mail útján értesíti a Szerződő Felet. Jelen pont szerinti értesítésnek minősül a változás PastPay Portálon való átvezetése is.
 1. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Kötelezettre meghatározott limit törlésre kerül vagy az összege teljesen ki van töltve, illetve a Szerződő Félnek bármilyen jogcímen 30 (harminc) napon túli lejárt tartozása áll fenn a Faktorral szemben, (abban az esetben is, amennyiben a Kötelezett nem teljesített az esedékességtől számított 30 napon belül, vagy bármilyen jogcímen levonással, beszámítással élt), továbbá, amennyiben a Faktor a folyósítási ügyletet érintő bármilyen negatív információ birtokába jut, a Faktor jogosult visszautasítani a faktorálásra benyújtott számlát és folyósítást megtagadni.
 1. Szerződő Fél  tudomásul veszi, hogy a hitelbiztosítás az ügyleti és késedelemi kamatokra, a faktordíjra, a banki és egyéb költségek és díjak megtérítésére, továbbá a hitelbiztosítási szerződésben rögzített, követelésenkénti önrész hányadra vagy bagatell határ alatti követelésekre nem terjed ki, a Biztosított Faktoring Keretszerződést kötött Szerződő Felek kivételével a hitelbiztosító kártérítése és a Kötelezett teljesítésének teljes vagy részleges elmaradása esetén ezeket a kamatokat, díjakat és költségeket, valamint követeléshányadokat továbbra is a Szerződő Fél  köteles megfizetni.
 1. A Felek megállapodnak abban, hogy a hitelbiztosításra irányadó, jelen fejezetben meghatározott rendelkezéseket tekintik irányadónak abban az esetben is, ha a Szerződő Fél a hitelbiztosítóval szerződő fél és a Faktor az ily módon megkötött hitelbiztosítási szerződésbe bármely jogcímen úgy lép be, hogy a hitelbiztosítóval szemben kártérítésre jogosulttá válik.

XIII. Vegyes rendelkezések 

 1. A Szerződő Fél a jelen szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés, valamint a Faktor Általános Üzletszabályzatának és Általános Szerződési Feltételeinek rendelkezéseit a szerződés aláírását megelőzően megismerte és azt magára nézve kötelezőként kifejezetten elfogadja.  
 1. A Ptk. 6:81.§ rendelkezéseitől eltérően, amennyiben a Szerződő Fél általános szerződési feltételeket alkalmaz, úgy ennek a rendelkezései nem válnak a Faktor és a Szerződő Fél között létrejött szerződés részévé a Szerződő Fél általános szerződési feltételeinek szerződéses tartalommá válását a felek kifejezetten kizárják. 
 1. A Szerződő Fél hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződésben közölt személyes, cég és különleges adatait a Faktor a központi nyilvántartó rendszerébe, könyvvitelét végző, adósminősítését végző cégének rendszerébe felvegye, tárolja és kezelje, illetve, hogy a Faktor ezen adatokat a Központi Hitelinformációs Rendszerbe KHR továbbítsa.
 1. A jelen jogügyletet illetően Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés minden Fél kölcsönös akaratát tükrözi, és ennek megfelelően a szolgáltatások és ellenszolgáltatások egymással értékegyensúlyban állnak, és megfelelnek a szerződés megkötésének időpontjában fennálló forgalmi és értékviszonyoknak. 
 1. A jelen szerződésben és annak mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a Faktor Általános Üzletszabályzatának, Általános Szerződési Feltételeinek, valamint a Hpt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései irányadóak. 
 1. A jelen szerződésben hivatkozott mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A mellékletek vagy egy adott melléklet típus szabadon többszörözhető.  
 1. Amennyiben a jelen szerződés vagy annak mellékletei, illetve ezek egyes részei hatálytalanok vagy végrehajthatatlanok lennének vagy hatálytalanná, vagy végrehajthatatlanná válnának, a szerződés és mellékleteinek egyéb részei hatályosak maradnak. Ilyen esetben (kiegészítő) értelmezés útján azok a vonatkozó szabályozások érvényesek, amelyek a lehető leginkább megfelelnek a hatálytalan vagy végrehajthatatlan szabályozás céljának. Ha az értelmezés jogi okokból nem lehetséges, a Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szabályozás értelmében megfelelő kiegészítő megállapodást kötnek.
 1. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban közöttük felmerült jogvitákat elsősorban peren kívül, tárgyalások útján igyekeznek megoldani. 
 1. A jelen szerződés és annak mellékletei az aláírás napján lépnek hatályba.