1. A rendszer célja

A PÉNTECH Financial Soutions Zrt. (a továbbiakban: PÉNTECH) a jogszerű működésének biztosítása érdekében belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A PÉNTECH elkötelezett a biztonságos, nyitott és átlátható munkahelyi kultúra megteremtése mellett, ahol a munkavállalókat arra ösztönzik, hogy a lehető leghamarabb jelezzék aggályaikat. A Péntech felismeri, hogy gyakran a munkavállalók veszik észre először, hogy valami komoly baj van egy szervezeten belül.

Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője: A PÉNTECH Jogi és Compliance szakterülete.

2. Mit lehet bejelenteni

A Panasztv. 20. § (1) bekezdése szerint a belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A Panasztv. hatálya alá nem tartozó bejelentés esetén a bejelentőt írásban vagy elektronikus úton a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője értesíti arról, hogy az adott bejelentés kivizsgálására a PÉNTECH, más kivizsgáló szerve rendelkezik hatáskörrel, – ebben az esetben az áttételről is gondoskodik a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője – vagy arról, hogy nem rendelkezik hatáskörrel.

3. Ki tehet bejelentést?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe a Panasztv. 20. § (2)- (3) bekezdése alapján bejelentést tehet

a)     a PÉNTECH munkavállalója,

b)     az a munkavállaló, akinek a PÉNTECH-nél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és

c)      a PÉNTECH-kel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,

d)     az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a PÉNTECH-kel szerződéses kapcsolatban áll,

e)     a PÉNTECH tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a PÉNTECH ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

f)      a PÉNTECH-kel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

g)     a PÉNTECH-nél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

h)     a PÉNTECH-kel a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

i)       az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

A bejelentőket a bejelentésükkel kapcsolatban nem érheti semmilyen hátrányos intézkedés.

4. Bejelentés módja

A belső visszaélés-bejelentés megtételekor az eredményes vizsgálat érdekében a bejelentőnek az alábbi adatokat javasolt megadni:  

-nevét,

– munkakörét (volt munkakörét vagy pályázott munkakörét)

– szerződéses jogviszonyával kapcsolatos minden olyan információt, mely alapján a szerződéses jogviszony igazolható. (szerződéses felek esetén)

– elérhetőségét (e-mai cím, telefonszám).

Névtelen bejelentés esetén a bejelentő felhívható – amennyiben ez a bejelentés hatékony kivizsgálása céljából elengedhetetlen, és a bejelentő elérhetősége rendelkezésre áll – a nevének megadására. Amennyiben bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg a bejelentés vizsgálata mellőzhető (Panasztv. 22. § (6) bek. a) pontja alapján).  

A bejelentés során szükséges megadni a bejelentésben érintett, kifogásolt személyek és szervezetek nevét, az eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt, valamint bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

Bejelentés megtételének módja

–        elektronikus levél formájában: [email protected]

–        a fenn megadott elérhetőségen személyes egyeztetés érdekében, időpontegyeztetést követően személyesen szóban a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjénél

–       papír alapon a PÉNTECH székhelyén (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) a dunai oldali bejáratánál a két fotocellás ajtónál elhelyezett bejelentések fogadására létrehozott postaládába történő elhelyezéssel.

A PÉNTECH nem tud felelősséget vállalni azon ügyek kivizsgálásának elmaradásáért, amely elektronikus bejelentéseket automatikusan működő védelmi szoftverek (víruskereső, spamszűrő) tevékenységének eredményeként vagy egyéb technikai ok miatt nem jut el a címzett e-mailcímre. Ezen esetekben nincs automatikus visszaigazolás a bejelentés megérkezéséről.

5. Bejelentés vizsgálatának mellőzése

Amennyiben valamelyik bejelentési csatornán bejelentés érkezik a PÉNTECH ellenőrzi minden egyes a jelentésben szereplő tényadat (személy, időpont, hely, termék, tranzakció, folyamat stb.) valószínűségét, hitelességét.

Ha a jelentés nem anonim módon történt, a PÉNTECH ellenőrzi a Panasztevő személyazonosságát ezáltal kiszűrve az olyan jelentéseket, amelyeket hamis személyazonosság alatt tettek.

A Panasztv. rendelkezéseivel összhangban az anonim jelentések kivizsgálása mellőzhető a PÉNTECH döntése alapján.

6. Kivizsgálás:

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor a PÉNTECH részletesen tájékoztatja a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. Az adatvédelmi tájékoztató csatoltan jelen tájékoztatás alatt is megtalálható. 

A bejelentésben érintett személy tájékoztatása nem történik meg a vizsgálat megindításakor abban az esetben, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A bejelentést a PÉNTECH a lehető leghamarabb megkezdi és annak eredményét a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a jelentés beérkezését követő 30 naptári napon belül megküldi a Panasztevő részére – abban az esetben is, amennyiben a kivizsgálást mellőzte. A 30 napos határidőt a PÉNTECH különösen indokolt esetben, a Panasztevő tájékoztatása mellett meghosszabbíthatja, ilyenkor a jelentést tevő személyt tájékoztatni szükséges a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól. A kivizsgálás meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 hónapot.

7. Bejelentéssel kapcsolatos intézkedés

Miután a bejelentést a PÉNTECH kivizsgálja, a bejelentőt a vizsgálat eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedik a feljelentés megtételéről.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a PÉNTECH belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

Ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárást a PÉNTECH lezárja és erről a bejelentőt tájékoztatja.