PREAMBULUM

Jelen Üzletszabályzat – a továbbiakban: Üzletszabályzat – célja, hogy a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény – a továbbiakban rövidítve: Hpt. –rendelkezéseinek megfelelően kialakítsa, valamint szabályozza a PÉNTECH által rendszeresen és üzletszerűen végzett követelésvásárlási tevékenységre – a továbbiakban: követelésvásárlás – , valamint a pénzügyi szolgáltatás közvetítési – a továbbiakban: közvetítés – tevékenységre vonatkozó eljárását, annak általános rendelkezéseit, a tevékenysége során a felek szerződéses viszonyában (az egyedi szerződés(ek) – a továbbiakban: egyedi szerződések – kifejezett eltérő rendelkezése hiányában) alkalmazandó Általános Szerződési Feltételeit – a továbbiakban: ÁSZF –, valamint a PÉNTECH és Ügyfelei jogviszonya során alkalmazandó eljárásokat.

I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

A PÉNTECH általános adatai:
Teljes név: PÉNTECH Financial Solutions Zrt.
Cégjegyzékszám: 01 10 141973
Email: [email protected]
Tevékenységi engedély száma és dátuma: 32033906, 2022.07.28.

A PÉNTECH tevékenysége felügyeletét ellátó szervezet:
Megnevezése: Magyar Nemzeti Bank
Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Telephelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.
Levelezési címe: H-1534 Bp. Pf.: 777.
Honlap: www.mnb.hu

A PÉNTECH az MNB vonatkozó engedélye szerint jogosult pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások nyújtására, ezek üzletszerű végzésére, az Alapító Okiratban foglaltak alapján is, az alábbiak szerint:
● követelésvásárlás,
● pénzügyi szolgáltatás közvetítése.
Fenti tevékenységeket a PÉNTECH kizárólag fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek részére nyújtja.

A PÉNTECH célja, hogy Ügyfelei/Üzletfelei részére a fentiekben rögzített engedélyében meghatározott pénzügyi szolgáltatásokat végezzen. A PÉNTECH a szolgáltatásokat kellő gondossággal nyújtja és eközben az Ügyfél érdekeit mindaddig képviseli, amíg arra az adott esetben képes. Az ügyletek bonyolultsága és a jogbiztonság megköveteli az általános üzleti feltételek megfogalmazását, valamint azoknak az Ügyfelekkel való közlését.

Jelen Üzletszabályzat vonatkozásában:
Üzletfél (a továbbiakban: Üzletfél) mindazon jogi személy, amelytől a PÉNTECH engedményezési vagy állományátruházási szerződés alapján követelést, vagy követeléseket, illetve szerződésállományt (élő szerződés/felmondott szerződés) vásárol, vagy részére közvetítést végez és akivel ennek során szerződéses jogviszonyba lép. A PÉNTECH és az Üzletfél közötti jogviszony tartalmát az egyedi engedményezési vagy állományátruházási, közvetítési szerződések állapítják meg.

Adós (a továbbiakban: Adós) alatt jelen Üzletszabályzat vonatkozásában a követelésvásárlási jogviszonyban a követelés megszerzésére irányuló szerződéssel érintett jogviszony kötelezettjét is érteni kell. Amennyiben a konkrét finanszírozási ügyletben, követelésvásárlási ügyletben kezes/zálogkötelezett/egyéb érdekelt is szerepel, úgy ezen személyek vonatkozásában jelen Üzletszabályzat Adósokra vonatkozó rendelkezéseit a szerződéses pozícióból adódó jogi korlátok között alkalmazni kell.

Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) mindazon természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, akivel/amellyel a PÉNTECH a fent írtak szerint Adósi, vagy Üzletfél kapcsolatba kerül. Ügyfélnek minősül mindazon harmadik személy is, aki/amely a PÉNTECH jelen Üzletszabályzata szerinti bármely szerződéses jogviszonya kapcsán érintett személy (így különösen, de nem kizárólagosan: Adósok örökösei, dologi kötelezettek, meghatalmazottak stb.). Ügyfél a természetes személyek közül kizárólag az adott jogviszony vonatkozásában fogyasztónak nem minősülő természetes személy lehet.

Az Üzletszabályzat rendelkezései azon Ügyfelek viszonylatában is irányadóak, akiknek, vagy amelyeknek tekintetében a PÉNTECH jogán át valamely más személy gyakorolja jogait.

 1. Az Üzletszabályzat hatálya

  1.1. Az Üzletszabályzat személyi hatálya

  Jelen Üzletszabályzat kiterjed a PÉNTECH, valamennyi olyan Ügyfele kapcsolatára, amelynek során a PÉNTECH az Ügyfelei számára üzletszerűen végzett tevékenysége körében pénzügyi szolgáltatást nyújt.

  1.2. Az Üzletszabályzat időbeli hatálya

  Az Üzletszabályzat annak kihirdetését követően, a kihirdetésben megjelölt napon lép hatályba, valamint az Üzletszabályzat szerinti megfelelő módosításáig, vagy visszavonásáig alkalmazandó a felek viszonyában.

  A PÉNTECH, valamint az Ügyfél kapcsolatában a szerződéses rendelkezések vizsgálatakor – amennyiben a szerződés, vagy jogszabály ettől eltérően nem fogalmaz – minden esetben a hatályos Üzletszabályzat szerint kell eljárni, kivéve ha azok a rendelkezések hátrányosabbak az Ügyfélre vonatkozóan.

  A PÉNTECH jogosult az Üzletszabályzatot egyoldalúan módosítani. Az Ügyfelek számára kedvezőtlen változást nem jelentő módosításokról a PÉNTECH az Ügyfelet legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző munkanapon értesíti a székhelyén történő kifüggesztése és honlapja útján.

  Az Üzletszabályzat Ügyfél számára kedvezőtlen módosításáról a PÉNTECH az Ügyfelet a módosítás hatálybalépése előtt legalább 15 nappal a módosítás szövegének a társaság székhelyén történő kifüggesztésével, illetve elektronikus vagy postai úton értesíti.

  Szerződés egyoldalúan nem módosítható új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes kamat, díj vagy költségelemek szerződésben meghatározott számítási módja egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosítható.

  Az Ügyfél hirdetményben történő tájékoztatása során biztosítani kell, hogy megállapítható legyen, melyik kamat-, díj- vagy költségelem milyen mértékben változik. Az ügyfél számára elérhetővé kell tenni a módosítás okait.

  Amennyiben az Ügyfél a módosítás ellen a módosítás hatálybalépéséig írásban nem tiltakozik, a módosítás az Ügyfél által elfogadottnak tekintendő.

  1.3. Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya

  Jelen Üzletszabályzat, valamint annak mellékletei szabályozzák a PÉNTECH és Ügyfelei közötti pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszony valamennyi rendelkezését (Üzletszabályzat teljes körűsége).

  Nem terjed ki jelen Üzletszabályzat hatálya azon Ügyfelekre és szerződéses jogviszonyokra, amelyeket a PÉNTECH szerződés-állomány átruházása keretében szerez meg. Ezen szerződésekre az állomány átruházás alapján továbbra is a szerződésállományra vonatkozó egyedi üzletszabályzatok lesznek az irányadóak azzal, hogy az üzletszabályzat közzétevőjévé a PÉNTECH válik, e körben megilletik mindazon jogosultságok és kötelezettségek, amelyek az eredeti közzétevőt illették meg (így különösen, de nem kizárólagosan: az üzletszabályzat egyoldalú módosításának joga).

  Jelen Üzletszabályzat hatálya nem terjed ki továbbá a PÉNTECH belső működésével kapcsolatos eljárási szabályokra (így különösen a fizetéskönnyítési és részletfizetés-engedélyezési eljárásokra, valamint az ügyfélvizsgálatra, illetve a PÉNTECH belső, nem nyilvános szabályaira). Jelen Üzletszabályzat hatálya nem terjed ki a PÉNTECH belső működésével kapcsolatos eljárási szabályokra.

  Az Ügyféllel kötött egyedi szerződések jelen Üzletszabályzat rendelkezéseitől eltérő rendelkezéseket tehetnek, azonban az egyedi szerződések kifejezett eltérő rendelkezései hiányában az Üzletszabályzat rendelkezéseit minden esetben alkalmazni kell.

  Jelen Üzletszabályzat irányadó mindazokban a kérdésekben, amelyekről az adott esetre vonatkozóan kötelezően alkalmazandó jogszabály (ideértve különösen, de nem kizárólagosan: a Hpt., az MNB rendeletei, valamint a szerződés tárgyát képező jogviszonnyal összefüggő egyéb jogszabályok és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – a továbbiakban: Ptk.- rendelkezései, vagy az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai) vagy az egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik.

  Amennyiben az Egyedi Szerződés vagy az Üzletszabályzat valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, hatályát vagy végrehajthatóságát. Az érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyett a felek azt a jogszabályt alkalmazzák – az Egyedi Szerződés és az Üzletszabályzat egészével összhangban – amelyiknek a rendelkezései legközelebb állnak az esetlegesen érvénytelen részhez, rendelkezéshez; ilyen jogszabályi rendelkezés hiányában a felek az érvénytelen rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehető legjobban megfelel a felek érvénytelen rendelkezésben kifejezett akaratának és gazdasági célkitűzésének.

  1.4. Az Üzletszabályzat nyilvánossága

  A jelen Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti. A jelen Üzletszabályzat az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségekben, valamint a weboldalon hozzáférhetően rendelkezésre áll, ezen felül a PÉNTECH az Ügyfél kívánságára azt ingyenesen rendelkezésre bocsátja, továbbá e- mailben is elérhetővé teszi.
 2. Az ügyfél-azonosításra és képviseletre vonatkozó általános szabályok

  2.1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) meghatározottak szerint, a PÉNTECH köteles bármely szerződés, megállapodás megkötését megelőzően az Ügyfél, illetőleg képviselője/meghatalmazottja személyazonosítását elvégezni, továbbá a képviselő/meghatalmazott tekintetében köteles a képviseleti jogosultságot ellenőrizni.

  2.2. E célból a PÉNTECH köteles és egyben jogosult megkövetelni a Pmt. rendelkezései között meghatározott adatokat igazoló okiratok bemutatását. Amennyiben az Ügyfél/képviselő/meghatalmazott az okiratok átadását, bemutatását megtagadja, úgy a PÉNTECH köteles a szerződéskötést megtagadni.

  2.3. Az azonosítás során a PÉNTECH az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását követelheti meg az Ügyféltől:

  a) Természetes személy esetén a természetes személy:
 1. családi és utónevét,
 2. születési családi és utónevét,
 3. állampolgárságát,
 4. születési helyét, idejét,
 5. anyja születési nevét,
 6. lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
 7. azonosító okmányának típusát és számát

b) Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet:

 1. nevét, rövidített nevét,
 2. székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik –magyarországi fióktelepének címét,
 3. főtevékenységét,
 4. képviseletére jogosultak nevét és beosztását,
 5. ha ilyennel rendelkezik – kézbesítési megbízottjának az családi és utónevét, lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
 6. cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát,
 7. adószámát.

2.4. Az azonosítás során a PÉNTECH az alábbi okiratok bemutatását követelheti meg:
a) természetes személy esetén:

 1. magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, ez utóbbit abban az esetben, ha lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található;
 2. külföldi állampolgár esetében úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát, magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolványát, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található;

b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:

 1. a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy:
  i. magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, ez utóbbit abban az esetben, ha lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található;
  ii. külföldi állampolgár esetében úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát, magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolványát, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található;
 2. az azt igazoló – harminc napnál nem régebbi – okiratot, hogy céget a cégbíróság nyilvántartásba vette, vagy a cég a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése megtörtént vagy az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételre került,
 3. a 2. alpontba nem tartozó belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,
 4. külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént

2.5. Az Ügyfél minden esetben köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, ha tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el.

2.6. A PÉNTECH a 2.5 pontban meghatározott nyilatkozatban a tényleges tulajdonosra vonatkozó alábbi adatok megadását köteles kérni:

a) családi és utónevét,
b) születési családi és utónevét,
c) állampolgárságát,
d) születési helyét, idejét,
e) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét.

2.7. Az Ügyfél köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt
közszereplőnek minősül-e.

2.8. A PÉNTECH a fent írt dokumentumokon túlmenően az ügylet eltérő jellegére tekintettel további igazolásokat/nyilatkozatokat is bekérhet az Ügyféltől. Ügyfél a jogszabályi előírások betartása érdekében köteles a PÉNTECH-kel együttműködni és az irányítási/tulajdonosi szerkezetet megfelelően feltárni. Az együttműködés megtagadása, illetve nem megfelelő együttműködés esetén a PÉNTECH jogosult és köteles az ügyfélkapcsolatot megszűntetni.

2.9. Az ügyfél-azonosítás vonatkozásában és eljárásrendjére vonatkozóan a PÉNTECH pénzmosás megelőzésére vonatkozó belső szabályzata további alkalmazandó rendelkezéseket tartalmazhat.

2.10. Meghatalmazott, képviselő eljárása esetén a képviseleti jogosultságot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kell igazolni. Az ügylet jellegére tekintettel a PÉNTECH előírhatja a meghatalmazás közokiratba foglalásának kötelezettségét, vagy kötheti ügyvédi ellenjegyzéshez a meghatalmazás érvényességét. Az ügylet egyedi sajátosságaira tekintettel a PÉNTECH jogosult a meghatalmazástól függetlenül a meghatalmazó Ügyfél személyes eljárását, vagy személyes nyilatkozattételét igényelni. A meghatalmazásnak minden esetben konkrétan tartalmaznia kell aHpt. mindenkor hatályos előírása szerinti banktitok alóli mentesítésre vonatkozó rendelkezéseket, e körben Ügyfélnek kifejezett nyilatkozatot kell tennie, ennek hiányában a meghatalmazás elfogadását a banktitok védelme érdekében a PÉNTECH jogosult megtagadni.

2.11. A PÉNTECH a hozzá bejelentett képviselőket, meghatalmazottakat jogosult mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról, vagy annak egyéb módon történő megszűnéséről szóló írásbeli értesítés a PÉNTECH-hoz igazolható módon be nem érkezik.

2.12. A PÉNTECH a pénzügyi vállalkozásoktól elvárható gondossággal vizsgálja a személyazonosság, a képviseleti jogosultság vagy a meghatalmazás igazolására bemutatott okmányokat. Ezek valódiságáért, illetőleg hamis vagy hamisított voltának gondos vizsgálata melletti fel nemismerhetőségéért a PÉNTECH felelősségét kizárja.

 1. Együttműködés, tájékoztatás, értesítések

  3.1. A PÉNTECH és az Ügyfél tartoznak szerződéses kapcsolataikban együttműködni, ennek megfelelően az ügylet szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról késedelem nélkül kötelesek egymást értesíteni. Az ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre kötelesek legkésőbb 30 napon belül választ adni és felhívni egymás figyelmét az esetleges tévedésekre, mulasztásokra.

  3.2. A felek haladéktalanul értesítik egymást, ha személyüket vagy jogi státuszukat érintő változás történt, elnevezésük, címük, telefonos elérhetőségük, vagy a szerződéses kapcsolatukat érintő más lényeges körülmény megváltozott. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.

  3.3. A PÉNTECH és az Ügyfél, illetve Üzletfél egymással – lehetőség szerint – írásban kötelesek kommunikálni, a szóbeli kommunikációt kötelesek írásban is megerősíteni. Írásbelinek minősül az egymásnak levélben, vagy e-mailen küldött értesítés, tájékoztatás, ajánlat, nyilatkozat, kérés, észrevétel, panasz, szerződés. A telefonon vagy más, nem írásos formában kapott közlés írásbeli visszaigazolása esetén a másik fél haladéktalanul köteles jelezni a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti esetleges eltérést.

  3.4. Az Ügyfél köteles megadni minden, az ügylettel összefüggő adatot és felvilágosítást, amely rendelkezésre állását a PÉNTECH döntéséhez – az adatvédelmi jogszabályok betartása mellett –, az ügylet, vagy az Ügyfél megítéléséhez szükségesnek tart.

  3.5. Az Ügyfélnek haladéktalanul, de legkésőbb tudomásszerzését követő 8 napon belül tájékoztatnia kell továbbá a PÉNTECH-et:

3.6. A PÉNTECH az értesítéseket az Ügyfél által megadott levelezési címre küldi. A címváltozás bejelentésének bármely okból történő elmulasztása miatti jogkövetkezmények vétkességtől függetlenül az Ügyfelet terhelik.

3.7. Ügyfél a szerződéskötéskor, annak módosításakor a szerződésben egyéb esetben írásban, teljes bizonyító erejű okiratban jogosult olyan elektronikus levelezési cím (a továbbiakban: e-mail cím) megadására, amelyen keresztül a PÉNTECH-kel kommunikálni kíván, ebben az esetben az elektronikus levelezési címre az Ügyfél által az ahhoz kapcsolódó kérelemben megjelölt jelszóval védett dokumentumok kerülhetnek megküldésre.

3.8. Ügyfél tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy

3.9. Az Ügyfél köteles 15 naptári napon belül írásban értesíteni a PÉNTECH-et, ha a részére kézbesített kivonat, értesítés olyan tranzakcióról szól, amely jogalap, esedékesség vagy összegszerűség vonatkozásában eltér az általa megkötött szerződésben foglaltaktól. E kötelezettségek elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik akkor és olyan mértékben, amikor és amilyen mértékben nem a PÉNTECH érdekkörében felmerült okból került sor a fenti jogalap, esedékesség vagy összegszerűség vonatkozásában az adott tranzakció tényleges paramétereitől eltérő kivonat vagy értesítés megküldésére. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a PÉNTECH úgy tekintse, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül nem érkezett írásos észrevétel vagy kifogás.

3.10. Elektronikus levél esetén kézbesítettnek minősül

 1. kézbesítési jelentés esetén a levél kézbesítésének időpontjában;
 2. minden egyéb esetben a levél igazolható megküldését követő 2. napon.

3.11. Az Ügyfélnek a PÉNTECH részére szóló írásos küldeményeit arra a címre kell küldenie, amit a PÉNTECH erre a célra megadott az Ügyfél részére. Az írásos értesítések elküldését az Ügyfél kézjeggyel és postai bélyegzővel ellátott feladójegyzékkel vagy feladóvevénnyel, illetve a PÉNTECH által cégszerűen aláírt átvételi elismervénnyel igazolhatja.

3.12. A PÉNTECH lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy telefonon is felvegyék vele a kapcsolatot, ebben az esetben az Ügyfél köteles magát azonosítani minden esetben. Az azonosításhoz a PÉNTECH az Ügyfél által a szerződéskötéskor megadott egy tetszőleges személyes adatot és az ügyfélszámot kéri. Amennyiben bármelyik adatot elhibázza a telefonáló, úgy részére az üzleti kapcsolatra vonatkozó információ nem adható ki.

4. A teljesítés helye, ideje, módja

4.1. A PÉNTECH és az Ügyfél közötti szerződéses kapcsolatok során keletkező kötelezettségek teljesítésének helye a PÉNTECH székhelye.

4.2. Az Ügyfél részéről a PÉNTECH javára történő bármely fizetési kötelezettség teljesítésének időpontja az a nap, amelyen a PÉNTECH pénzforgalmi számláján jóváírásra kerül.

4.3. Az Ügyfél a fizetési kötelezettségeket a PÉNTECH egyedi szerződésben, vagy a PÉNTECH által írásban megjelölt pénzforgalmi számlájára történő átutalással vagy számlavezető bankjában történő készpénz befizetéssel, belföldi postautalványon, illetve – a kérésére rendelkezésre bocsátott – készpénzátutalási megbízáson köteles teljesíteni. Az Ügyfél a szerződéses jogviszonya alapján fennálló fizetési kötelezettségeit azonban készpénzátutalási megbízás híján is köteles esedékességkor teljesíteni; annak, vagy bármely fizetési felszólításnak a hiánya nem mentesíti fizetési kötelezettségei alól.

4.4. A PÉNTECH fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja az a nap, amelyen a PÉNTECH számláját megterhelték. Amennyiben a PÉNTECH-nek bármely okból visszafizetési kötelezettsége keletkezne az Ügyféllel szemben, úgy – tekintettel arra, hogy a PÉNTECH számlavezetési szolgáltatást nem végez – a PÉNTECH fizetési késedelme mindaddig kizárt, amíg az Ügyfél írásban nem nyilatkozik arról, hogy milyen módon, banki átutalás esetén pedig milyen bankszámlára kéri a részére járó összeg teljesítését.

4.5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a PÉNTECH az Ügyféllel szemben fennálló követelését bármikor jogosult az Ügyfél jogainak és kötelezettségeinek érintetlenül hagyásával más személyre engedményezni, a PÉNTECH jogainak gyakorlására maga helyett mást kijelölni. Ez esetben az Ügyfél a PÉNTECH értesítő levelének kézbesítésétől az abban megjelölt módon fizetési kötelezettségeit az engedményes, illetve a kijelölt fél felé köteles teljesíteni.

4.6. Ha az egyedi szerződés szerinti bármely fizetés esedékességének időpontja Magyarországon, vagy a fizetés devizaneme szerinti országban nem banki nap, a fizetési kötelezettség az azt közvetlenül követő banki napon esedékes. Az Ügyfél köteles biztosítani, hogy általa a PÉNTECH javára teljesített fizetések mentesek legyenek bármilyen harmadik személy javára járó adó, díj, költség, jutalék, ellenkövetelés, beszámítás érvényesítésétől vagy levonásától.

4.7. Az Ügyfél minden fizetés esetén köteles az átutalás megjegyzés rovatában feltüntetni az egyedi szerződése azonosítóját, és szerződő fél nevét ennek hiányában a PÉNTECH jogosult az Ügyfélnek az általa ismert, vele szemben fennálló tartozására elszámolni az Ügyfél teljesítéseit.

4.8. Ha az Ügyfélnek a PÉNTECH-kel szemben több tartozása áll fenn (pl.: több szerződése alapján több fizetési kötelezettsége is fennáll egyszerre), és teljesítése nem fedezi valamennyi tartozását, az Ügyfél befizetéseit elsődlegesen az Ügyfél erre vonatkozó írásos rendelkezése szerint kell elszámolni. Ha rendelkezést az Ügyfél nem adott meg, úgy a PÉNTECH a beérkező teljesítést az alábbi sorszámozás szerinti sorrendben számolja el:

 1. a régebben lejárt követelés törlesztésére;
 2. azonos lejárat esetén a kötelezettre terhesebb követelés törlesztésére;
 3. egyenlő mértékben terhes tartozások közül pedig a kevésbé biztosított követelés törlesztésére.


Az egyenlő mértékben biztosított követeléseket a teljesítés arányosan csökkenti.


4.9. A PÉNTECH Ügyféllel szembeni követelésének kezelésével és érvényesítésével kapcsolatos minden felmerülő költség az Ügyfelet terheli.

5. Közreműködő igénybevétele

5.1. A PÉNTECH jogosult a szolgáltatások nyújtásakor harmadik személy közreműködését igénybe venni, ha ez a legjobb belátása szerint vagy az Ügyfél károsodástól való megóvása vagy a saját követelése biztonsága és érvényesítése érdekében szükséges.

5.2. A PÉNTECH a harmadik személy közreműködéséért és eljárásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály, hatósági rendelkezés vagy szerződés korlátozza, a PÉNTECH felelőssége is ehhez igazodik.

5.3. A Ptk. értelmében nem fogyasztónak minősülő Ügyfél által kiválasztott közreműködő eljárásáért a PÉNTECH nem vállal felelősséget.

5.4. Amennyiben az Ügyfél közvetítő közreműködésével, illetve közvetítésével kívánja a PÉNTECH pénzügyi szolgáltatásait igénybe venni, úgy köteles a PÉNTECH által kiállított megbízólevél alapján tájékozódni a közvetítő jogosítványairól. Ennek elmulasztásából eredő károkért PÉNTECH a felelősséget kizárja.

 1. A kiszervezés szabályai

  6.1. A PÉNTECH pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett kiszervezheti.

  6.2. Az Ügyfél a fentiek ismeretében tudomásul veszi, hogy a PÉNTECH a kiszervezéssel
  összefüggésben jogosult arra, hogy nyilvántartott adatait a kiszervezett tevékenységet végzőnek átadja, köteles azonban gondoskodni az adatvédelmi szabályok betartásáról és biztosításáról.

  6.3. A PÉNTECH garantálja, hogy a kiszervezett tevékenységet végző rendelkezik mindazon személyi, tárgyi és biztonsági feltételekkel, melyeket jogszabály a kiszervezett tevékenységre a PÉNTECH tekintetében előír.

  6.4. A kiszervezett tevékenységeket és a kiszervezett tevékenységeket végzők listáját a jelen Üzletszabályzat melléklete tartalmazza.
 2. Titoktartás és adatvédelem

  7.1. A PÉNTECH az Ügyfeléről tudomására jutott tény, információ, megoldás vagy adat, amely Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, vagy a PÉNTECH-kel kötött szerződéseire vonatkozó, államtitoknak nem minősülő minden információt a Hpt. fogalmai szerint banktitokként kezeli, azokat az üzleti kapcsolatok megszűnése után is ekként megőrzi, az adott adatra vonatkozóan érvényes megőrzési idő lejártáig, amelyet követően azokat dokumentáltan megsemmisíti.

  7.2. A titoktartási kötelezettség vonatkozik – időbeli korlátozás nélkül – a PÉNTECH minden vezető tisztségviselőjére és alkalmazottjára, valamint a PÉNTECH mindazon megbízottjaira, képviselőire, akik az Ügyfelekkel kapcsolatos információkhoz tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.

  7.3. Banktitoknak minősül különösen az Ügyfél gazdálkodására, szervezetére, működésére vonatkozó minden olyan adat, amely nem szerepel bárki által megtekinthető nyilvántartásban.

  7.4. Banktitokként kezeli továbbá a PÉNTECH az Ügyfelekkel kötött szerződések feltételeire vonatkozó adatokat.

  7.5. A PÉNTECH a banktitok körébe tartozó adatot, ilyen adatot tartalmazó okiratot (iratot, bizonylatot, adathordozót) harmadik személynek (illetve szervezetnek) csak akkor adhat ki, ha

  1. az Ügyfél, illetve annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan megjelölve közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad,

  2. a Hpt., egyéb jogszabály bármely rendelkezése a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad,

  3. a PÉNTECH érdeke ezt az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához, vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi.

7.6. A PÉNTECH az Ügyféllel kötött szerződésekből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez és jogosultságának gyakorlásához harmadik személyek közreműködését veheti igénybe. A Hpt. rendelkezései szerint ezen harmadik személyeknek történő, banki és üzleti titoknak minősülő adatok átadása nem jelenti a bank- és üzleti titok megsértését.

7.7. A PÉNTECH a GDPR rendelkezéseinek megfelelően tartja nyilván, kezeli és dolgozza fel az Ügyfelek/Adósok személyes adatait. Az adatvédelem, adatkezelés részletes szabályait a Társaság mindenkor hatályos Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.

 1. A Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó tájékoztatás

  8.1. A központi hitelinformációs rendszer – a továbbiakban csak: KHR – olyan zárt rendszerű adatbázis, amelynek célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésének, és ezáltal a hitelezésnek szélesebb körű lehetővé tétele, valamint a KHR-be adatot szolgáltatók biztonságosabb működése érdekében a hitelezési kockázat csökkentésének elősegítése. A KHR-ről illetve a KHR-ben történő adatkezelésről külön jogszabály, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII törvény rendelkezik (a továbbiakban: KHRTv.).

  8.2. A KHR-ből a PÉNTECH kizárólag az alábbi esetekben és körben jogosult adat lekérésére:

  1. Az adatkérési igényben megjelölt, a KHRTv-ben szabályozott módon a nyilvántartottra vonatkozó referenciaadaton kívül a KHR-ből a PÉNTECH részére egyéb adat nem adható át.

  2. Természetes személy referenciaadataira vonatkozó adatkérési igény kizárólag az egyedi szerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához vagy az Ügyfél részére adandó általános tájékoztatás teljesítése céljából használható fel.

8.3. A PÉNTECH köteles átadni KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére:

 1. A vállalkozásoknak a KHRTv. mellékleteiben részletesen felsorolt alapadatait (referencia
  adatait), különös tekintettel az Ügyfél által adott előzetes hozzájárulás tartalmára is;
 2. Vállalkozások esetében a KHRTv-ben, illetve annak mellékleteiben meghatározott adatokat, ha a vállalkozás az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt.

8.4. Az adatátadással kapcsolatban a PÉNTECH az alábbi – a KHRTv-ben meghatározott – jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatja az Ügyfelet:

 1. bármely referenciaadat-szolgáltatónál, bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. A PÉNTECH a hozzá beérkező, írásos tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a PÉNTECH-nek, amely azt a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőnek.
 2. A nyilvántartott Ügyfél kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi
  vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. A nyilvántartott Ügyfél a kifogást a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz nyújthatja be. Amennyiben a kifogásolt referenciaadatot a PÉNTECH adta át a KHR részére, úgy a PÉNTECH, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartottat írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül tájékoztatni.
 3. Ha a PÉNTECH a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot – a nyilvántartott egyidejű értesítése mellett – a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja, amely a változást haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles átvezetni.
 4. A nyilvántartott Ügyfél referenciaadatainak átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a PÉNTECH és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a KHR-be történt bejelentésről szóló meghatározott tájékoztató kézhezvételét követő harminc napon belül a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye.
 5. A nyilvántartottat a keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a kötelezett a törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől kell számítani.

8.5. Követelés megszerzése esetén a követelések engedményezése/átruházása vonatkozásában a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (Khrtv.) a központi hitelinformációs rendszer (KHR) felé teljesítendő adatátadási kötelezettséget állapít meg. Ennek megfelelően a PÉNTECH valamint Üzletfelei kötelesek a KHR-ben szereplő követelések kapcsán adatátruházást végrehajtani. Üzletfél felel minden esetben azért, hogy a Követelések alapjául szolgáló jogügyletek kapcsán a szerződés aláírásának időpontjáig, a jogszabályi rendelkezések alapján keletkezett kötelezettségeit teljesítette.

8.6. Az adatátruházás akképpen történik, hogy az Üzletfél köteles jelezni az adatátruházásra irányuló szándékát a KHR kezelője felé, az erre szolgáló program segítségével. Üzletfél köteles gondoskodni arról, hogy a program segítségével az adatátruházás kezdeményezéséről a PÉNTECH értesítést kapjon. Ezt követően a PÉNTECH köteles a törvényi határidőn belül átvenni az adatátruházással érintett adatokat, és szükség szerint azokat saját azonosítójával látja el. Az adatátruházás megtörténtéért való felelősség az adatátruházás elfogadásáig Üzletfelet, az adatátruházás elfogadásáért és azt követően a PÉNTECH-et terheli.

 1. Biztosítékok

9.1. Az üzleti kapcsolat létesítésekor, illetve fennállása alatt a PÉNTECH kérésére az Adós köteles megfelelő biztosítékot nyújtani bármikor és bármely kötelezettsége tekintetében, továbbá a PÉNTECH jogosult megkövetelni az Adóstól, hogy a már adott biztosítékot egészítse ki. A PÉNTECH az általa előírt biztosíték rendelkezésre bocsátásáig nem köteles az Ügyféllel szemben fennálló fizetési kötelezettségének eleget tenni.

9.2. A PÉNTECH a szerződés megkötését megelőzően, valamint a szerződéses jogviszony fennállta alatt belső szabályzatairendelkezései szerint vizsgálja, hogy a konkrét ügylet kapcsán milyen biztosítékot követel meg. Az ügylet biztosítékainak meghatározásakor a PÉNTECH egyoldalúan jogosult meghatározni, hogy az egyes biztosítékokat milyen értéken fogadja el.

9.3. A PÉNTECH nem köteles elfogadni olyan biztosítékot, amelyet az Adós, vagy harmadik személy már más jogügylet biztosítékául adott.

9.4. Ha az Adós esedékességkor nem teljesíti kötelezettségeit, a PÉNTECH jogosult érvényesíteni bármely biztosítékból fakadó jogát a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon úgy, ahogy az a követelések kielégítését a legeredményesebben szolgálja.

9.5. A PÉNTECH az Ügyfél tartozásai megfizetésének biztosítékaként egy vagy több sortartó vagy készfizető kezes bevonását igényelheti. A kezes olyan jogi személy vagy gazdasági társaság, illetve olyan nagykorú cselekvőképes személy lehet, aki/amely kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfél helyett esedékességkor az Ügyfél tartozását megfizeti, továbbá a PÉNTECH által elfogadott igazolt vagyonnal vagy jövedelemmel rendelkezik, és megteszi mindazokat a nyilatkozatokat, amelyek a követelés érvényesítése érdekében, mint kezestől a PÉNTECH megítélése szerint elvárhatók.

9.6. A PÉNTECH zálogtárgyként az Ügyfél vagy rá tekintettel kötelezettséget vállaló harmadik személy tulajdonában álló ingatlant, ingót, illetve az Ügyfelet vagy a harmadik személyt megillető jogot vagy követelést fogad el. Amennyiben az Ügyfél a PÉNTECH-kel szembeni, zálogjoggal biztosított fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, úgy PÉNTECH jogosult a zálogjogot bírósági végrehajtás útján vagy a felek ilyen tartalmú megállapodása alapján bírósági végrehajtási eljárás mellőzésével érvényesíteni.

9.7. A PÉNTECH az Ügyféllel szemben keletkező követelésének biztosítására az Ügyfél vagy rá tekintettel kötelezettséget vállaló harmadik személy tulajdonában álló pénzen és értékpapíron kézizálogjogként óvadékot alapíthat. Az óvadék tárgyának egyértelműen azonosítható módon az Ügyfél vagy harmadik személy hatalmából a PÉNTECH hatalmába kell kerülnie, vagy ezen személyek rendelkezése alól a Ptk.-ban meghatározott egyéb módokon ki kell kerülnie. Az Ügyfél teljesítésének elmaradása esetén a PÉNTECH az óvadék tárgyából a végrehajtás mellőzésével közvetlenül kielégítést kereshet.

9.8. A PÉNTECH az Ügyféllel szemben keletkező követelése biztosítékául feltétlen, visszavonhatatlan és a faktorálás keretében engedményezett követelés lejárati idejéhez igazodó érvényességi idejű bankgaranciát vagy biztosítói kezesi kötelezvényt fogad el.

9.9. A PÉNTECH az Ügyfél tartozásai megfizetésének biztosítékául üres váltó kiállítását igényelheti. Amennyiben az Ügyfél esedékességkor nem teljesíti fennálló fizetési kötelezettségét, úgy a PÉNTECH jogosulttá válik a váltó érvényesítésére, beleértve a leszámítolását, fedezethiány miatt váltóper megindítását.

9.10. Amennyiben a PÉNTECH-nek az Ügyféllel szemben fennálló követelése fedezetéül az Ügyfélnek harmadik személlyel szemben fennálló, de a faktorálásba be nem vont követelése szolgál, a Társaság igényelheti, hogy az Ügyfél a harmadik személlyel szembeni követelést jogátruházás, követelés- adásvétel vagy egyéb jogcímen a követelés alapjául szolgáló vagy azt tanúsító minden eredeti okirattal együtt ruházza a Társaságra. Az átruházott követelés teljesítéséből befolyó összegeket a PÉNTECH az Ügyfél vele szemben esedékessé vált tartozásának kiegyenlítésére fordíthatja.

 1. Jogviták rendezése

  10.1. A Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton kísérlik meg rendezni. A jogvita alapjául szolgáló tényállást, az érintettek jognyilatkozatait, valamint az egyeztetés eredményét kötelesek jegyzőkönyvben rögzíteni. A vitás kérdések rendezésének részletes szabályait a Társaság Panaszkezelési szabályzata tartalmazza, amely megtekinthető és letölthető a PÉNTECH honlapjáról, valamint elérhető az Ügyfél számára a PÉNTECH székhelyén.

  10.2. Amennyiben a Felek közöttük felmerült vitás kérdéseket nem tudják békés úton rendezni, úgy az egyedi szerződésből eredő jogvita eldöntésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti illetékes magyar bíróságok rendelkeznek hatáskörrel.

  10.3. Az Ügyfél és a PÉNTECH közötti jogviszonyokra – ellentétes kikötés hiányában – a magyar anyagi és eljárási jogot kell alkalmazni.

  10.4. Az Üzletszabályzat alapján a PÉNTECH és az Ügyfelei közötti bármely jogviszonyra a magyar jog az irányadó. A PÉNTECH az irányadó jogról való tájékoztatás megtörténtét belefoglalja az egyes szerződésekbe.
 2. Felelősség

  11.1. A PÉNTECH nem felel az olyan károkért, amelyek rajta kívülálló és el nem hárítható okból – így különösen erőhatalom, belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán – következtek be. Ugyanez érvényes arra az esetre is, ha a PÉNTECH vagy valamely szerződéses partnere jelentős ok miatt bizonyos ideig beszünteti, vagy korlátozza működését. Amennyiben a PÉNTECH valamely szerződéses partnere jelentős okból ideiglenesen kénytelen szüneteltetni tevékenységét, akkor a PÉNTECH hirdetményben értesíti az Ügyfelet, hogy a szolgáltatásai nem érhetők el.

  11.2. Nem vállal a PÉNTECH felelősséget olyan, kisebb jelentőségű hibákért (mulasztásokért), amelyek nagyszámú ügylet teljesítése során az általában elvárható gondosság mellett is előfordulhatnak.

  11.3. Nem felel a PÉNTECH az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást az Ügyfél és a harmadik személy közötti jogvita, vagy harmadik személy felróható magatartása akadályozza.

  11.4. A PÉNTECH nem felelős azokért a károkért, amelyek az Ügyfelet a telefon-, vagy telefaxvonalak, illetve az internetes kapcsolat hibájából érik úgy, hogy az üzenet egyáltalán nem, érthetetlenül, vagy hibásan érkezik meg. A PÉNTECH nem felel a rossz kiejtésből vagy a telefonvonal, a telefaxadás minőségéből keletkező elhallás vagy azonosíthatatlanság miatti károkért.

  11.5. A PÉNTECH általi mulasztás vagy késedelem nem minősül jogról való lemondásnak; bármely jog egyszeri vagy részleges gyakorlása nem akadályozza ugyanazon vagy bármely más jog vagy jogorvoslat jövőbeni vagy más módon történő gyakorlását.

Kiszervezett tevékenységet végzők jegyzéke

Informatikai szolgáltatások:

Péntech Solutions Kft.
1125 Budapest, Istenhegyi út 48. B. ép.

Pénzügy és Számvitel:

MEYER & LEVINSON KFT.
1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. emelet

Jog:

Dr. Herce Zoltán
2145 Kerepes, Bajcsy-Zsilinszky utca 44.

Hatályos: 2022. 07.11-től