1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ 

Jelen fejezet célja rögzíteni azon általános szerződési feltételeket, amelyeket minden egyedi követelésvásárlási szerződés vonatkozásában – az egyedi követelésvásárlási szerződés kifejezett eltérő rendelkezése hiányában  – alkalmazni kell a PÉNTECH, mint követelésvásárló, valamint az Ügyfél vonatkozásában. Harmadik személytől vásárolt, lejárt (felmondott) követelései vonatkozásában a jogviszonyra, a Kötelezett és a követelést átruházó jogelőd által kötött szerződés, jogelődi üzletszabályzat és általános szerződési feltételek, valamint hirdetmények az irányadók. A PÉNTECH a követelésvásárlási szerződés feltételeit minden esetben egyedileg tárgyalja meg, mintaszerződéseket nem alkalmaz. 

1.1 Követelések átvilágítása 

1.1.1 PÉNTECH saját belátása szerint, üzleti és piaci érdekeinek figyelembevételével és saját mérlegelése alapján létesít szerződéses jogviszonyt. A szerződéskötést megelőző vizsgálathoz kért információk, személyes egyeztetések és tárgyalások, illetve szerződéskötést megelőzően megküldött irattervezetek vagy iratminták nem alapozzák meg a Táraság szerződéskötési kötelezettségét. 

1.1.2 A PÉNTECH a követeléseket nyilvános pályázatokon, versenytárgyalás keretében, illetve a követelés  értékesítője, vagy a PÉNTECH közvetlen megkeresése alapján vásárolja meg. 

1.1.3 A PÉNTECH elsősorban az alábbi típusú követeléseket vásárolja meg: 

a) lejárt és bizonytalan megtérülésű, fizetési nehézséggel küzdő és vagy fizetési késedelemben  lévő vállalati vagy természetes személy adóssal szembeni követelések; 

b) nem lejárt és bizonytalan megtérülésű, fizetési nehézséggel küzdő és/vagy fizetési  késedelemben lévő vállalati vagy természetes személy adóssal szembeni követelések; 

c) nem lejárt, halasztott fizetésű számlák megvásárlása. 

1.1.4 A PÉNTECH fedezett és fedezetlen követelést is megvásárol. 

1.1.5 A követelések megvásárlása körültekintően, a hatékony és várható megtérülés szem előtt tartásával történik. 

1.1.6 Követelést a PÉNTECH csak akkor vásárol, amennyiben a megtérülés ésszerű időn belül – kb. 5 év, azaz a követelések elévülési idején belül – várható. 

1.1.7 A Szerződés megkötése előtt az átruházó köteles lehetőséges biztosítani arra, hogy a PÉNTECH a  követeléssel kapcsolatos minden, az átruházó rendelkezésére álló dokumentációt átvizsgálhasson az  ügylet kockázatainak felmérése érdekében. Az átruházó köteles valamennyi, a követelésre és a  követelés Kötelezettjére vonatkozó rendelkezésére álló dokumentáció, különösen, de nem kizárólagos  jelleggel az alábbiak megismerését a PÉNTECH számára lehetővé tenni. A PÉNTECH saját döntése  alapján az alábbi dokumentációnál kevesebbet is elfogadhat, amely döntést az ügylet iratai között  rögzít. 

a) a Kötelezettnek az átruházó rendelkezésére álló: 

1. legutóbbi létesítő okirata 

2. a tárgyévi és a tárgyévet megelőző, legalább két évre vonatkozó üzleti beszámolója; 3. legutóbbi üzleti terve; 

4. főkönyvi kivonata; 

5. pénzügyi jelentései, cash-flow jelentései, vagy tervei;

6. adófolyószámla egyenlege. 

7. eredeti/alap hitel és kölcsönszerződése; 

8. az alapszerződéshez kötött biztosítéki szerződések; 

9. biztosítási kötvények; 

10. a biztosítékokra vonatkozó legutóbbi értékbecslések. 

1.1.8 Az átruházó továbbá köteles tájékoztatni a PÉNTECH-et minden a Kötelezettről rendelkezésére álló,  a Kötelezettre vagy a fedezetekre vonatkozó, a követelés megtérülését befolyásoló információról. 

1.1.9 A PÉNTECH fenntartja a jogot, hogy a fedezetek értékét, a saját költségén, az általa kiválasztott  értékbecslővel felbecsültesse. A PÉNTECH a fedezeteket illetve a Kötelezett személyét illetően, a  közhiteles és egyéb nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásokban ellenőrzést végezhet. 

1.1.10 A PÉNTECH az ügyletek átvilágítása során feltárt banktitkot és üzleti titkot köteles megőrizni. A tudomására jutott banktitkot és üzleti titkot kizárólag a követelésvásárlás kockázatainak  felméréséhez, a hitelbírálati döntés megalapozásához használhatja fel. A bank és üzleti titok  megtartási kötelezettség abban az esetben is terheli a PÉNTECH-et, ha az átvilágított követelés  megvásárlására nem kerül sor a PÉNTECH által. 

1.1.11 A követelések átvilágításával kapcsolatos költségek a PÉNTECH-et terhelik. 

1.2 Jogviszony létrejötte – Követelésvásárlási Szerződés 

1.2.1 A PÉNTECH saját belátása szerint, üzleti és piaci érdekeinek figyelembevételével és saját mérlegelése  alapján létesít szerződéses jogviszonyt. A szerződéskötést megelőző vizsgálathoz kért információk,  személyes egyeztetések és tárgyalások, illetve szerződéskötést megelőzően megküldött irat tervezetek vagy iratminták nem alapozzák meg a PÉNTECH szerződéskötési kötelezettségét és nem  tekinthetők ráutaló magatartásnak.  

1.2.2 Követelésvásárlás (engedményezés) során az Ügyfél (követelés eladója, átruházója jogosult) az őt  megillető követelést, vagy követelések összességét (követeléscsomagot), az azt biztosító összes  mellékkötelezettséggel együtt átruházza a PÉNTECH (engedményes) részére ellenérték fejében. Ezzel  a PÉNTECH (engedményes) az Ügyfél helyébe lép, átszállnak rá az alapszerződésből fakadó jogok és  kötelezettségek, tehát a követelés Kötelezettje a PÉNTECH egyenes/közvetlen adósa lesz. A  PÉNTECH ellátja a követelések további nyilvántartásával és érvényesítésével kapcsolatos feladatokat. 

A PÉNTECH fogyasztóval szemben fennálló követelést nem vásárol meg semmilyen esetben sem. 

1.2.3 A PÉNTECH és az Ügyfél által kötött Szerződés érvényességéhez minden esetben annak írásba  foglalása és a Felek általi aláírása szükséges, ideértve az elektronikus aláírással ellátott  dokumentumokat is. A Szerződés – eltérő megállapodás hiányában – a Felek általi együttes aláírás  napján lép hatályba. Amennyiben a Felek eltérő időpontban írják alá a Szerződést, akkor a hatályba  lépés időpontja az utolsó aláírás napja. A Szerződés létrejöttének helye a szerződésben eltérő kikötés hiányában a PÉNTECH székhelye. 

1.2.4 A Szerződés tárgyát kizárólag olyan követelés képezheti, amely alapjául szolgáló jogviszony az  engedményezéskor már létezik, továbbá amely engedményezését jogszabály vagy a Kötelezett és az  Ügyfél között hatályos szerződés nem zárja ki, illetve amely nem személyhez kötött. 

1.2.5 A Szerződés tartalmazza az átruházott követelések legfontosabb adatait, így különösen:

a) a Kötelezett adatait (cégnév/név, székhely/lakóhely, értesítési cím, cégjegyzékszám,  adószám/adóazonosító jel, képviseletre jogosult neve, adóstársak, zálogkötelezettek  amennyiben vannak adatai); 

b) a követelés alapjául szolgáló jogviszony/alapszerződés adatait (szerződés típusa, kelte); c) a követelés összegszerűségét (jogcímenkénti bontásban); 

d) a követeléshez kapcsolódó biztosítékokat (típusa, kelte, okirati formája). 

1.2.6 Az Ügyfél az engedményezett/átruházott követelés teljes összege mértékéig szavatol azért, hogy: 

a) a követelés érvényesen létrejött,átruházható, így annak engedményezését/átruházását sem  jogszabály, sem a Kötelezett és az Ügyfél között létező megállapodás nem zárja ki; 

b) a követelést nem zálogosította el és egyéb módon sem rendelkezett vele; 

c) a Kötelezett köteles az alapszerződés alapján összegszerűen fizetendő teljes tartozását kifizetni  és sem ő, sem pedig harmadik személy nem jogosult beszámításra alkalmas ellenkövetelés érvényesítésére; 

d) a követelés alapját képező ügylet teljesítése a vonatkozó jogszabályi és szerződéses előírások  megtartásával történt; 

e) valamennyi, a Szerződésben megjelölt Kötelezettel szemben fennálló követelését kizárólag a  PÉNTECH-nek ajánlja fel engedményezésre, átruházásra; 

f) a PÉNTECH-et minden, a követeléseket érintő lényeges körülményről haladéktalanul  tájékoztatja azzal, hogy az elmaradt tájékoztatásból eredő károkat viseli; 

g) minden egyes Kötelezettel szemben fennálló kötelezettségét olyan gondossággal teljesítette,  hogy az nem veszélyezteti az átruházott követelés jogosságát és teljességét, illetve annak  megfizetését; 

h) a követelés szerződésszerű fizetési feltételei kivétel nélkül megegyeznek az Ügyfél által a PÉNTECH részére közölttel; 

i) az Ügyfél és a Kötelezett között nem áll fenn sema tulajdonosi viszonyokban, sem az  ügyvezetés, a döntések meghozatala körében közvetlen, vagy közvetett kapcsolat. 

1.2.7 A Szerződés megkötésétől kezdődően a Kötelezettel szemben az Ügyfél kizárólag a PÉNTECH előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a követeléssel/biztosítékkal kapcsolatban jognyilatkozatot  tenni, avagy a követeléssel rendelkezni. 

1.2.8 A PÉNTECH a vételárat az Ügyfélnek a Szerződésben megjelölt pénzforgalmi számlájára köteles  átutalással megfizetni. 

1.2.9 A követelés a vételár Ügyfél bankszámláján történő jóváírásának időpontjában száll át a PÉNTECH re. 

1.2.10 A Szerződés megkötésének napja, avagy az abban megjelölt egyéb határnap után a követelés  bárminemű megtérülése az a PÉNTECH-et illeti. 

1.2.11 A PÉNTECH a követelésnek a PÉNTECH-re való átszállásának időpontjától kezdődően:

a) jogosult ezen jogviszonyok tekintetében eljárni; 

b) jogosult a követelés felett kizárólag rendelkezni, 

c) megilletik a Követelésből eredő kamatok és egyéb járulékok, valamint 

d) viseli a követeléssel kapcsolatos költségeket és kockázatokat. 

1.2.12 Az Ügyfél a követeléssel összefüggő,birtokában lévő dokumentumokata követelés átszállását  követően (teljes vételár bankszámláján történő jóváírásának időpontja) 3 napon belül — átadás átvételi jegyzőkönyv alapján — köteles átadni a PÉNTECH részére. 

1.2.13 A vételár Ügyfél bankszámláján történő jóváírásának időpontjától számított 5 munkanapon belül  Ügyfél elkészíti és átadja a PÉNTECH részére a követelés átruházásáról és engedményezéséről szóló  értesítő levelet (továbbiakban: Értesítő levél), valamint ún. Teljesítési utasítást, amelyről a Felek  jegyzőkönyvet vesznek fel. A PÉNTECH az Értesítő levél és a Teljesítési utasítás megküldésével  írásban értesíti a Kötelezettet a követelés átruházásáról és engedményezéséről, igazolja az  engedményezés, átruházás megtörténtét, és tájékoztatja a Kötelezettet, hogy a továbbiakban csak a  PÉNTECH-nek jogosult teljesíteni.  

1.2.14 Függetlenül attól, hogy a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően a Kötelezett megfelelő értesítése  megtörtént-e, ha a Kötelezett közvetlenül az Ügyfélnek fizeti meg a követelés összegét, a megfizetett  összegeket az Ügyfél köteles a Szerződésben foglaltak szerint – haladéktalanul, de legkésőbb két  munkanapon belül – átutalni a PÉNTECH-nek a Szerződésben megjelölt pénzforgalmi számlájára.  Amennyiben Ügyfél ezt a kötelezettségét elmulasztja, súlyos szerződésszegésnek minősül, és a 

PÉNTECH vele szemben jogalap nélküli gazdagodás jogcímén haladéktalanul fellép. 

1.2.15 Az Ügyfél köteles az engedményezett/átruházott követelések érvényesítésének elősegítése érdekében  a szerződéskötéskor, illetve később is adatszolgáltatással, a követelésekkel kapcsolatos okiratok  átadásával és minden egyéb szükséges módon együttműködni a PÉNTECH-kel, így különösen  köteles az alábbi dokumentumokat átadni, amennyiben azok rendelkezésre állnak, vagy  alkalmazandóak a jogviszonyra: 

a) adós és az Ügyfél között létrejött alapszerződés (hitelkeret szerződés, kölcsönszerződés) teljes  dokumentációja (ideértve annak valamennyi mellékletét és módosításait, illetve bármely egyéb,  az alapszerződéssel kapcsolatban létrejött megállapodást, nyilatkozatot, értesítést);  

b) az alapszerződéshez kapcsolódó megkötött biztosítéki szerződések teljes dokumentációja;  c) biztosítási kötvények; 

d) a biztosítékokra vonatkozó értékbecslések; 

e) peres és nemperes eljárások során, azokkal összefüggésben keletkezett iratok;  f) Ügyféllel vagy más felekkel, hatóságokkal, végrehajtókkal és felszámolókkal való levelezés;  

g) előre meghatározott időpontban lekért tulajdoni lapok, MOKK igazolások, hitelbiztosítéki  nyilvántartás, illetve zálogjogi nyilvántartás tanúsítványok; 

h) felszámolási és csődegyezségek, iratok, folyószámla kimutatások, fizetési kimutatások;  i) szerződésszámok, azonosítók, tartozás kimutatások; 

j) követelésbehajtási tevékenység kapcsán rendelkezésre álló összes dokumentum, a kötelezett  által már teljesített visszafizetések igazolásai 

1.2.16 A követelés átszállásával átszáll a PÉNTECH-re a követelést biztosító valamennyi biztosítékból eredő  jog, így a zálogjogból és kezességből eredő jogok is. Amennyiben a követelés biztosítékául ingó- vagy  ingatlan jelzálogjog szolgál, az Ügyfél köteles a PÉNTECH mint jelzálogjogosult bejegyzéséhez  szükséges nyilatkozatot a követelés átszállását követően (teljes vételár bankszámláján történő  jóváírásának időpontja) 5 napon belül átadni a PÉNTECH részére. 

1.3 Vételár, az Ügyfél által fizetendő díjak és költségek 

1.3.1 A PÉNTECH az Ügyfélnek a vásárolt követelésekért vételárat fizet. 

1.3.2 A vételár megállapítása a PÉNTECH és az Ügyfél közötti egyedi megállapodás tárgya. 1.3.3 A PÉNTECH a vételárra vonatkozó ajánlatát az alábbi körülmények mérlegelése alapján teszi meg: a) a Kötelezett személye; 

b) a követelés tőkeösszege, járulékai, fedezettsége; 

c) gazdálkodó szervezet Kötelezett és más személyes kötelezettek jogi és cégjogi helyzete, jogi  felelősségi formájuk, kötelezettségeik, likviditásuk; 

d) természetes személy Kötelezett esetén jövedelmi helyzetük, egyéb kötelezettségeik,  fizetőképességük; 

e) végrehajtási eljárás, csődeljárás, felszámolási eljárás folyamatban léte; 

f) peres eljárások folyamatban léte; 

g) biztosítékok jogi helyzete, értéke, likviditása; 

h) a megtérülés várható összege, ideje, kockázata; 

i) a behajtás során viselendő költségek várható összege. 

1.3.4 A vételár úgy kerül megállapításra, hogy a vételár a finanszírozási, követeléskezelési és behajtási  költségekkel együttesen kisebb legyen, mint a várható megtérülés összege. 

1.3.5 A vételár megfizetése a Szerződésben meghatározott időpontban esedékes. A vételár megfizetésének  módjára a Szerződés irányadó. 

1.3.6 Amennyiben a PÉNTECH a vételárat határidőben maradéktalanul nem teljesíti, úgy az Ügyfél a  Szerződéstől elállhat, vagy a késedelem időtartamára a késedelemmel érintett összeg után a vételáron  túl a Ptk.-ban foglaltak szerinti késedelmi kamat illeti meg. 

1.3.7 Ha az Ügyfél nem a Szerződésben foglalt időpontban továbbítja a PÉNTECH-nek azokat az  összegeket, amelyeket a Kötelezett az értesítő levélben foglaltak ellenére a PÉNTECH helyett az  Ügyfélnek fizetett, az Ügyfél a Ptk.-ban foglaltaknak megfelelő késedelmi kamat fizetésére köteles. 

1.3.8 Az Ügyfél a követelés PÉNTECH részére történő értékesítésével összefüggésben a Hirdetményben  meghatározott díjakat és költségeket köteles fizetni. 

2. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

2.1 Együttműködés, tájékoztatás, értesítések

2.1.1 A PÉNTECH és az Ügyfél tartoznak szerződéses kapcsolataikban együttműködni, ennek megfelelően  az ügylet szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról késedelem nélkül  kötelesek egymást értesíteni. Az ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre kötelesek  legkésőbb 30 napon belül választ adni és felhívni egymás figyelmét az esetleges tévedésekre, mulasztásokra. 

2.1.2 A Felek haladéktalanul értesítik egymást, ha személyüket vagy jogi státuszukat érintő változás  történt, elnevezésük, címük, telefoni elérhetőségük, vagy a szerződéses kapcsolatukat érintő más  lényeges körülmény megváltozott. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. 

2.1.3 A PÉNTECH és az Ügyfél, illetve a Kötelezettegymással – lehetőség szerint – írásban kötelesek  kommunikálni, a szóbeli kommunikációt kötelesek írásban is megerősíteni. Írásbelinek minősül az  egymásnak levélben, faxon vagy e-mailen küldött értesítés, tájékoztatás, ajánlat, nyilatkozat, kérés,  észrevétel, panasz, szerződés. A telefonon vagy más, nem írásos formában kapott közlés írásbeli  visszaigazolása esetén a másik fél haladéktalanul köteles jelezni a közlés és az írásbeli visszaigazolás  közötti esetleges eltérést. 

2.1.4 Az Ügyfél köteles megadni minden, az ügylettel összefüggő adatot és felvilágosítást, amely  rendelkezésre állását a PÉNTECH döntéséhez – az adatvédelmi jogszabályok betartása mellett –, az  ügylet, vagy az Ügyfél megítéléséhez szükségesnek tart. 

2.1.5 Az Ügyfélnek haladéktalanul, de legkésőbb tudomásszerzését követő 8 napon belül tájékoztatnia kell  továbbá a PÉNTECH-et: 

– az ellene esetlegesen indított perekről, nemperes eljárásokról, fizetésképtelenségi, vagy  végrehajtási eljárásról; 

– minden olyan, az Ügyfelet érintő hatósági intézkedésről, eljárásról, keresetről, vizsgálatról, amely  az Ügyfél PÉNTECH felé fennálló kötelezettségét érintheti; 

– minden olyan eljárásról, kötelezésről, korlátozásról vagy egyéb cselekményről, amely bármely  fedezet értékesíthetőségét, értékét vagy jogi helyzetét érintheti. 

2.1.6 A PÉNTECH az értesítéseket az Ügyfél által megadott levelezési címre küldi. A címváltozás  bejelentésének bármely okból történő elmulasztása miatti jogkövetkezmények vétkességtől  függetlenül az Ügyfelet terhelik. 

2.1.7 Ügyfél a szerződéskötéskor, annak módosításakor a szerződésben egyéb esetben írásban, teljes  bizonyító erejű okiratban jogosult olyan elektronikus levelezési cím (a továbbiakban: e-mail cím)  megadására, amelyen keresztül a PÉNTECH-kel kommunikálni kíván. 

2.1.8 Ügyfél tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy 

– ezen e-mail címre a PÉNTECH nem jogosult banktitoknak tekintendő információk megküldésére  is; és 

– ezen e-mail címről érkező leveleket a PÉNTECH minden esetben úgy tekinti, hogy az abban  foglaltak az Ügyféltől származnak, az Ügyfél írásbeli nyilatkozatának minősülnek. A PÉNTECH nem jogosult és nem köteles a levél tényleges íróját vizsgálni. 

2.1.9 Az Ügyfél köteles 15 naptári napon belül írásban értesíteni a PÉNTECH-et, ha a részére kézbesített  kivonat, értesítés olyan tranzakcióról szól, amely jogalap, esedékesség vagy összegszerűség vonatkozásában eltér az általa megkötött szerződésben foglaltaktól. E kötelezettségek  elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik akkor és olyan mértékben, amikor és amilyen  mértékben nem a PÉNTECH érdekkörében felmerült okból került sor a fenti jogalap, esedékesség  vagy összegszerűség vonatkozásában az adott tranzakció tényleges paramétereitől eltérő kivonat  vagy értesítés megküldésére. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a PÉNTECH úgy tekintse, hogy az  Ügyfél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra a kézhezvételtől számított 15  naptári napon belül nem érkezett írásos észrevétel vagy kifogás. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a  jelen bekezdésben hivatkozott kivonatot, értesítést a PÉNTECH az Ügyfél által elfogadottnak tekintse,  ha az Ügyfél a kézbesítéstől számított 15 naptári napon belül írásban nem emel kifogást annak  tartalma ellen. 

2.1.10 Elektronikus levél esetén kézbesítettnek minősül 

1. kézbesítési jelentés esetén a levél kézbesítésének időpontjában; 

2. minden egyéb esetben a levél igazolható megküldését követő 2. napon. 

2.1.11 Az Ügyfélnek a PÉNTECH részére szóló írásos küldeményeit arra a címre kell küldenie, amit a  PÉNTECH erre a célra megadott az Ügyfél részére. Az írásos értesítések elküldését az Ügyfél  kézjeggyel és postai bélyegzővel ellátott feladójegyzékkel vagy feladóvevénnyel, illetve a PÉNTECH által cégszerűen aláírt átvételi elismervénnyel igazolhatja. 

2.1.12 A PÉNTECH lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy telefonon is felvegyék vele a kapcsolatot, ebben az esetben az Ügyfél köteles magát azonosítani minden esetben. Az azonosításhoz a PÉNTECH az Ügyfél által a szerződéskötéskor megadott egy tetszőleges személyes adatot és az ügyfélszámot kéri.  Amennyiben bármelyik adatot elhibázza a telefonáló, úgy részére az üzleti kapcsolatra vonatkozó  információ nem adható ki. 

A jelen ÁSZF-eket is magában foglaló Üzletszabályzat 2022.07.11. napján lép hatályba.

Hatályos: 2022. július 11 -től