1.  Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja, hogy a Péntech Financial Solutions Zrt. (a továbbiakban: Péntech) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. tv. (a továbbiakban: Panasztv.) szerinti belső visszaélés-bejelentésre vonatkozó bejelentéseket megvizsgálja, és a vizsgálata eredményéről a panasztevőt tájékoztassa. 

2.  Az adatkezelés jogalapja 

2.1            A Péntech a panasztevő és a bejelentéssel érintett (a továbbiakban a panasztevő önállóan említve: panasztevő; a panasztevő és a bejelentéssel érintett együttesen említve: érintett) adatait a Panasztv. 18.-29. §, és 41. §- 49. § alapján kezeli.

2.2            Amennyiben az érintett a saját személyes adatait önkéntesen megadja, akkor azokat a Péntech az Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján, illetve – a Péntech-re a bejelentés kivizsgálása kapcsán a Panasztv.-ben foglalt jogi kötelezettség teljesítése (2.1. pont) érdekében, a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján kezeli. 

3.  Adatkezelő 

3.1             Név: Péntech Financial Solutions Zrt.

3.2             Székhely: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 73. mfszt 1.

3.3            Cégjegyzékszám: 01-10-141973, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

3.4            E-mail: [email protected]

3.5            Adatvédelmi tisztviselő: dr. Réti Bálint

3.6            Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: [email protected]   

4.  A kezelt adatok köre 

4.1            A Péntech kéri a panasztevőt, hogy a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges, a Panasztv. 20. § (1) bekezdésében foglaltakkal össze nem függő adatok megküldését mellőzze. 

4.2            Adatkezelés a foglalkoztatottnak (Panasztv. 20. § (2) bek.) minősülő panasztevő által tett bejelentés esetén

AdatcsoportSzemélyes adatAz adatkezelés célja
NévTitulus (ha van, pl. ifj, dr.)a panasztevő azonosításához szükséges adat
NévVezetéknév (ha van)a panasztevő azonosításához szükséges adat
NévKözépső név (ha van)a panasztevő azonosításához szükséges adat
NévKeresztnév (ha van)a panasztevő azonosításához szükséges adat
Elérhetőségi adatokPostacím, e-mail cím, telefonszáma panasztevővel való kapcsolatfelvételhez szükséges adat
A bejelentésben foglalt adat a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ.a bejelentés vizsgálata 
Foglalkoztatásra utaló adatokA Panasztv. 20.§ (2) bekezdése szerinti, a természetes személy (ide nem értve a gyakornokot) foglalkoztatott Péntech általi foglalkoztatására vonatkozó adatok a bejelentés vizsgálata

4.3            Adatkezelés az üzletfélnek (Panasztv. 20. § (3) bek.) minősülő panasztevő által tett bejelentés esetén 

AdatcsoportSzemélyes adatAz adatkezelés célja
NévTitulus (ha van, pl. ifj, dr.)a panasztevő azonosításához szükséges adat
NévVezetéknév (ha van)a panasztevő azonosításához szükséges adat
NévKözépső név (ha van)a panasztevő azonosításához szükséges adat
NévKeresztnév (ha van)a panasztevő azonosításához szükséges adat
Szervezet megnevezése A Panasztv. 20.§ (3) bekezdése szerinti nem természetes személyre vonatkozó adatoka panasztevő azonosításához, illetve a bejelentés vizsgálatához szükséges adat
Elérhetőségi adatokPostacím, e-mail cím, telefonszám (ha van)a panasztevővel való kapcsolatfelvételhez szükséges adat
A bejelentésben foglalt adat a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ.a bejelentés vizsgálata 
Üzletféli minőségre utaló adatokA Panasztv. 20.§ (3) bekezdése szerinti adatoka bejelentés vizsgálata

5.  Az adatkezelésre jogosultak  

A bejelentésben foglalt adatokat kizárólag 

 1. a Péntech erre kijelölt szervezeti egységének (a Jogi és Compliance Osztály) munkatársai;
 2. a Péntech erre kijelölt szervezeti egysége által a vizsgálat lefolytatása céljából – az adatkezelés arányossága elvének szem előtt tartásával – megkeresett, a Péntech által foglalkoztatott személy;
 3. a bejelentéssel kapcsolatos dokumentumok kezelését végző személy.

kezeli, a panasztevő védelmére a Panasztv.-ben irányadó rendelkezések alkalmazásával.   

Az adattovábbításra a 7. pontban foglaltak irányadóak.

6.  Az adatkezelés időtartama 

6.1. A bejelentésben foglalt adatokat a Péntech a vizsgálat lezárását követő 5 évig őrzi meg, azt követően törli.

6.2. Azon bejelentések adatait, amelyek megőrzését a Péntech jogi kötelezettségének teljesítése, jogi eljárás vagy munkáltatói intézkedés megtétele indokolja: ez esetben az adatok kezelésére a jogi kötelezettség teljesítéséig, az eljárások jogerős lezárásáig kerül sor. 

7.  Adattovábbítás

7.1            A bejelentésben foglalt adatokat a Péntech nem továbbítja a Péntech-en kívüli más szerv, vagy személy részére, kivéve,

 Jogalap
A bejelentés vizsgálata nyomán büntetőeljárás megindítása válik szükségessé;a Panasztv. 23. § (2) bekezdése, a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja
A Panasztv. 29. § (1) bek. szerinti, a foglalkozás-felügyeleti hatóság általi ellenőrzési eljárás során;a Panasztv. 29. § (1) bekezdése, a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja
Amennyiben a bejelentés kivizsgálásához külső szervezet igénybevételére van szükség, ésa Panasztv. 26. § (1) bekezdése, a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja
a külső szervezet az adatok kezelésére törvény alapján jogosulta Panasztv. 26. § (1) bekezdése, a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja
a fentiek hiányában az adatai továbbításához a panasztevő hozzájárult; a külső szervezet számára (Panasztv. 26. § (1) bek.) a Panasztv. 26. § (1) bekezdése, a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja
A bejelentésben érintett, nem a Péntech állományába tartozó személyre vonatkozó (a továbbiakban: egyéb természetes személy), vagy a Péntechtől különböző jogi személyre, szervezetre (a továbbiakban: egyéb szervezet) vonatkozó információ: az eljárásra jogosult egyéb szervezet feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége vagy munkatársa részére kerülhet továbbításra. (Panasztv. 6. § (3) bek.)  a Panasztv. 6. § (3) bekezdése, a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja  

8.  A rosszhiszemű panasztevő adatainak átadása 

8.1            Ha a Péntech számára nyilvánvalóvá vált, hogy a panasztevő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

8.2            A 8.1. esetben az adatátadás jogalapja a Panasztv. 6. § (4) bekezdése, illetve a Péntech-t terhelő kötelezettségként a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. 

8.3            Nem tekinthető rosszhiszeműnek a panasztevő, ha: − a panasztevő a bejelentést visszaélés-bejelentési rendszerek valamelyikén, a Panasztv.-ben meghatározott szabályok szerint tette meg,

− a panasztevő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és

− a panasztevő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt

9.  Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

9.1  A tájékoztatás kéréséhez való jog  

Az érintett írásban tájékoztatást kérhet a Péntech-től.

Az érintett kérelmére a Péntech tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi tisztviselő nevéről és elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a jelentkező személyes adatait. A Péntech a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt – legfeljebb 25 napon belül – írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Péntechez még nem nyújtott be. Egyéb esetben a Péntech költségtérítést állapíthat meg.

9.2    Az adatok módosítása, törlése  

Az érintett adatainak módosítását, törlését – jogszabályban előírt adatkezelés kivételével – bármikor kérheti. Az érintett kérése esetén a személyes adatok a rendszerből véglegesen törlése kerülnek, azok visszaállítása utólag nem lehetséges. 

A Péntech a személyes adatokat törli:

A Péntech a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha az az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az adatok törlésébe nem értendő bele a tárgykörben keletkezett dokumentumok megsemmisítése.

9.3    Tiltakozás  

Az érintett a 3. pontban írásban tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

A Péntech a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül – legfeljebb 15 napon belül – megvizsgálja, és annak eredményéről írásban tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Péntech az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

9.4    Adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében a Péntech az Info tv.-ben meghatározott adatkezelési műveletekre korlátozza az adatkezelést,  

 1. ha az érintett vitatja a Péntech által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára;
 2. ha jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy a Péntech rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené a jelentkező jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára.

9.5    A tájékoztatáshoz való jog korlátai a visszaélés-bejelentési eljárásban 

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a panasztevő személyes adatait a Péntech nem teszi megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára. (Panasztv. 6. § (5) bek.).

10.  Adatbiztonság 

Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága: 

A Péntech minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket:

 1. amelyek ahhoz szükségesek, hogy az alkalmazás(ok) az IT biztonsági szabályzatban foglaltaknak (IBSZ) megfelelően működjön vagy működjenek;
 2. biztosítja, hogy a jogosult felhasználók a jogosultsági szintjüknek megfelelően érjék el az alkalmazás funkcióit és az adatokat;
 3. gondoskodik ezen adatok mentéséről és archiválásról.

A Péntech köteles betartani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 12. pontban meghatározott adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. A feltöltött állományokat a Péntech köteles vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek alávetni.

 A Péntech olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 4. csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

11.  Jogorvoslati lehetőségek és egyéb információk 

Az érintett bírósághoz (a területileg illetékes Törvényszékhez) fordulhat, ha megítélése szerint a Péntech a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.  

Az érintett a jogainak érvényesítése érdekében 

 1. a Hatóság (http://www.naih.hu) vizsgálatát kezdeményezheti a Péntech intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő a jelentkező Info tv-ben meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint
 2. a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során a Péntech megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely/ Postacím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., 1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefon: (+36-1) 391-1400 Telefax: (+36-1) 391-1410 Hivatali Kapu:    – rövidített név: NAIH

  – KRID: 429616918

E-mail: [email protected] 

A Péntech az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, illetve működésképtelenségéből eredő kárért, illetve bármely hátrányért való felelősségét kizárja.

12.  Alkalmazandó jogszabályok